Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Comunicació d'obres

Descripció

Aquest tràmit permet comunicar a l’Ajuntament la realització de:

1) Obres d’escassa entitat constructiva als habitatges sempre que es facin en finques no catalogades, com per exemple obres per a:
• Treballs a l’interior d’habitatges que no afectin a la distribució com:
- enrajolat
- substitució o col·locació de paviment
- substitució o col·locació de sanitaris, mobiliari, marbres, portes
- substitució o col·locació de falsos sostres
- pintat i estucat de parets
- instal·lació d’aigua, llum i gas
- canvi de desguàs
• Reparacions puntuals de cobertes i terrats
• Treballs de jardineria, neteja, desbrossament de jardins privats o a interiors de solars, que no representin destrucció de jardins existents.
• Tala d’arbres fins màxim 3 unitats.
• Arranjament de façanes de fins a planta baixa i una planta (PB+1), sense instal·lació de bastida, cistella, ni cap altre element auxiliar.

2) Obres d’adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d’activitats establertes sense autorització que es poden acollir al règim de comunicació en aplicació de la Llei 12/2012, modificada per la Llei 14/2013, en tant que compleixin simultàniament: disposar d’una superfície útil d’exposició i venda al públic de fins a 500 m², no afectin a edificis protegits ni tinguin impacte sobre el domini públic, pertanyin a les activitats compreses en l’annex de la referida Llei 12/2012 o de la seva modificació.

2.1) Obres per a:
• instal·lacions elèctriques, llauneria, aire condicionat, ...
• col·locació de rètol
• pintura o revestiment de paraments
• substitució o col·locació de falsos sostres
• substitució o col·locació de paviment
• substitució o col·locació de sanitaris, mobiliari, portes

2.2) Obres per a:
• modificació de distribució, entesa com l’enderroc d’envans i/o la nova construcció amb independència del material emprat (sense afectació en el conjunt estructural, ni variació de superfície o volum, ni canvi d’ús) instal·lació o modificació de l’aparador

3. Obres de serveis i instal·lacions:
• col·locació de pals, pera a la instal·lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries en caràcter provisional
• col·locació de provisionals d’obra
• execució de cales i sondatges
• execució de rases o canalitzacions per a escomeses o avaries que no alterin la xarxa general de distribució i d’una llargada màxima de 15 metres
• instal·lació, reparació d’avaria, renovació d’escomesa (canvi de canonada, canvi d’aforament, connexió de bloc, canvi o instal·lació de vàlvula, fuita rebentada) o variant de la línia aèria de baixa tensió
• instal·lació d’aigua directa
• instal·lació d’escomesa provisional d’obra (instal·lació de comptador)
• instal·lació, reparació d’avaria o renovació d’escomesa d’incendi
• reparació de tapes i d’armaris de serveis


Preu

Consultar a l’Ajuntament (segons ordenança municipal).


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Amb l'antelació a l'inici de les obres que fixi l'Ajuntament.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

En tots els casos : document 1.
En les obres d'adequació de locals per a la implantació de noves activitats, o legalització d'activitats: document 2.
En els comunicats d’obres de serveis i instal·lacions: document 3.

1. Instància i Declaració responsable on s’informa a l’administració de l’inici de les obres.
2. Fotografies, fotomuntatges i/o croquis.
3. Plànol d’emplaçament.


Termini de resolució

Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.


Més informació

Aquest tràmit fa referència a les obres no subjectes a llicència municipal però subjectes a la comunicació prevista en les Ordenances municipals.
Es recorda l'obligatorietat de llençar la runa en un abocador legalment autoritzat.


Normativa general que afecta al tràmit

• Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
• Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
• Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals - ROAS-.


Efectes del silenci administratiu

Positiu


Normativa reguladora del silenci administratiu

• Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Documentació

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • Horari: dimarts i dijous d'11 a 14h
  • basorapp@centelles.cat