Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Comunicació de la primera utilització i ocupació i retorn d'avals

Descripció

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions. Simultàniament s'acordarà el retorn dels avals dipositats.


Preu

Consultar a l’Ajuntament (segons ordenança municipal).


Qui el pot demanar

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

La comunicació es presenta un cop finalitzades les obres.


Requisits a complir

La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets següents:
• Data de finiment de les obres.
• Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
• Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
• Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
• Declaració responsable del promotor o titular de l'obra.
• Certificat final d’obres, subscrit pel facultatiu director de les mateixes, visat pel col•legi professional corresponent i que acrediti la data del finiment de les obres, que s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors del mateix aprovades expressament per l’Ajuntament i les condicions imposades, i que l’edificació esta en condicions d’ésser utilitzada.
• Acreditació de la liquidació de les taxes.
• Certificat de recepció de residus, lliurat per un gestor autoritzat.


Termini de resolució

No hi ha cap tipus de resposta, per ordenança es pot regular un control per si la comunicació no està bé requerir una esmena.


Normativa general que afecta al tràmit

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística.
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • Horari: dimarts i dijous d'11 a 14h
  • basorapp@centelles.cat