Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Devolució de la fiança per obres

Descripció

Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres.


Preu

Consultar a l’Ajuntament (segons ordenança municipal).


Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Un cop finalitzada l'obra.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació següent:
• Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
• Certificació del facultatiu director que acrediti el finiment de les obres.
En el cas de gestió de residus:
• Justificació documental de la correcta gestió dels residus.


Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos en caràcter general.


Normativa general que afecta al tràmit

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es desestimarà (silenci negatiu).


Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • Horari: dimarts i dijous d'11 a 14h
  • basorapp@centelles.cat