Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Llicència d'obres majors

Descripció

Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter, els actes següents:
• Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
• La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
• La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
• El canvi dels edificis a un ús residencial.
• L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
• L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
• La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
• La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
• L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
• La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
• Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
• La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
• La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.

També estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 tercer:
• La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
• Els usos i les obres provisionals.
• Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.

També s’haurà de demanar llicència urbanística per a les construccions que facin referència a altres supòsits d’implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:
• Els fonaments o els elements estructurals.
• El volum o les superfícies construïdes.
• L’ús urbanístic.
• El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
• Els elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

Totes les altres actuacions en què ho exigeixin el planejament urbanístic o les ordenances municipals.
Les llicències s’atorguen sens perjudici de les altres d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.


Preu

Segons ordenances municipals.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l’any (excepte en període d’aprovació i exposició pública del planejament urbanístic).


Termini de sol·licitud

Les obres no es poden començar fins que l’ajuntament no hagi resol.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Documentació que cal aportar:
• Sol·licitud d’obra.
• Projecte en suport informàtic.
• Projecte d'infraestructures comunes de telecomunicacions, si l’edifici té més d’un habitatge.
• Estudi de seguretat i salut.
• Fotografies.
• Full del cadastre o rebut de l’IBI (Impost de Béns Immobles).
• Full resum del programa de control de qualitat.
• Full d’assumpció del tècnic (direcció facultativa).
• Full d’assumpció del tècnic (direcció executiva).
• Full coordinador seguretat.
• Full d’Estadística d’edificació i habitatge (imprès de la Generalitat).
• Escriptures.
• IAE del contractista.


Termini de resolució

La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud.


Normativa general que afecta al tràmit

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'eco-eficiència en els edificis.
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.
Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.


Efectes del silenci administratiu

Negatiu els actes que autoritzin:
• Obra nova;
• La ubicació de cases prefabricades e instal·lacions similars provisionals o permanents;
• Moviments de terres en sòl no urbanitzable.

Positiu en la resta de supòsits, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 2n pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Documentació

Més informació