Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Llicència d'obres menors

Descripció

Aquest tràmit permet la sol·licitud de l'inici d’obres a la via pública, en solars i patis, reformes de poca entitat en edificis, etc.


Preu

Segons ordenança fiscal.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Amb l'antelació a l'inici de les obres que fixi l'Ajuntament.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

En tots els supòsits:
• Sol·licitud d’obra
• Memòria valorada on s’especifiqui descriptivament i gràficament l’obra, la seva situació i l’emplaçament.
• Fotografies.
• Full del cadastre o rebut de l’IBI (contribució).

I en cas que afecti algun element estructural:
• Plànols de planta i seccions 6. Estudi de seguretat i salut.
• Full d’assumpció de tècnic de la direcció de l’obra.


Termini de resolució

2 mesos.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.


Efectes del silenci administratiu

Positiu, malgrat en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació urbanística vigent o el planejament urbanístic d’aplicació.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 2n pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Documentació

Més informació