Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Llicència d'ocupació de la via pública per a instal·lació de grua desmuntable

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de grues desmuntables.


Preu

Consultar a l’Ajuntament (segons ordenança municipal).


Qui el pot demanar

La persona interessada ( promotor de l'obra, el responsable de la instal·lació o el seu representant legal) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.


Requisits a complir

Disposar de la corresponent llicència d'obres.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Llicència d'obres.
3. Dos exemplars visats del projecte tècnic de la instal·lació.
4. Full d'assumpció tècnic de direcció, visat.
5. Assegurança de responsabilitat civil (últim rebut).
6. Certificat segellat per una EIC (Entitat d'Inspecció i Control) sobre el compliment de les mesures de seguretat.


Termini de resolució

El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol·licitud.


Normativa general que afecta al tràmit

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.


Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • Horari: dimarts i dijous d'11 a 14h
  • basorapp@centelles.cat