Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Llicència d'ocupació temporal de la via pública

Descripció

Aquest tràmit permet realitzar la sol·licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d'obres amb:
• tanques de precaució
• runes en sac
• runes en contenidors
• altres instal·lacions annexes a la construcció
• vehicles (tall total, tall parcial, reserva d'estacionament (regulat/no regulat) amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials d'obra i similars.
Es tracta d'autoritzar a particulars i empreses constructores l'ús privatiu d'un tram de calçada, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal.


Preu

Consultar amb l'Ajuntament.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Cal sol·licitar el permís amb l'antelació que fixi l'Ajuntament.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
• En el cas de les tanques de precaució, runes en sac o contenidors i altres instal·lacions annexes a la construcció, cal complir els requisits següents: 1, 2, 3, 5 ,7, 11 i 12
• En el cas de la reserva d'estacionament, cal complir els requisits següents: 4, 6, 7, 8, 9 i 10

1. La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals i s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.
2. L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.
3. La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s'ha d'ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.
4. Cal enganxar a les plaques complementàries metàl·liques les etiquetes que acrediten l'obtenció d'autorització i que es lliuren juntament amb la notificació de l'autorització o de la pròrroga.
5. S'ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.
6. La reserva d'estacionament tindrà una franja horària assignada, en funció de les ordenances municipals.
7. El període d'autorització no superarà mai el venciment d'execució de les obres.
8. En cap cas la zona de càrrega i descàrrega pot estar ocupada per materials de construcció, ni ésser utilitzada per l'estacionament de vehicles del personal de l'obra.
9. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Descripció, en el format que indiqui l'Ajuntament, de l'ocupació de la via pública que es vol realitzar (plànol de l'emplaçament o captura fotogràfica, mida del mobiliari i elements accessoris, tanques, sacs, etc.).
3. Llicència municipal o comunicació de l'obra a nom del/de la sol·licitant, si no coincideix amb el/la titular, contracte d'obra amb el/la titular de la llicència.


Termini de resolució

El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol·licitud.


Més informació

Pròrroga: Totes les autoritzacions de zona de càrrega i descàrrega es prorroguen automàticament fins que el titular de l'autorització comunica formalment la renúncia a l'ús de la reserva d'estacionament. Tanmateix, el titular de l'autorització pot sol·licitar formalment pròrroga amb un mínim de 15 dies d'antelació al venciment de la reserva d'estacionament. Les pròrrogues s'atorguen per períodes de tres mesos o pel període addicional sol·licitat, sempre i quan el seu termini no depassi al del venciment d'execució de l'obra, establert a la llicència d'obres corresponent.
Renúncia: El titular de l'autorització ha de comunicar formalment a l'Ajuntament la seva renúncia a fer ús de la reserva d'estacionament, havent procedit a la retirada de les plaques de senyalització que la delimitaven, i havent reposat correctament la vorera. Els motius de la renúncia poden ser diversos: per finalització o aturada de les obres, per innecessarietat de la reserva, per venciment del període autoritzat, etc.


Normativa general que afecta al tràmit

La concessió dels permisos de talls de carrers poden ser limitats a causa de la disponibilitat horària i sota el criteri de mínim impacte per la ciutat.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.


Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Llicència d'ocupació de via pública per contenidors.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 2n pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Documentació

Més informació