Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Llicència de divisió d'un règim de propietat horitzontal

Descripció

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia la constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació o negoci jurídic que, directament o indirectament, comporti un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. A aquests efectes, les places d’aparcament i els trasters només s’han de tenir en compte si el planejament urbanístic o les ordenances municipals d’edificació regulen el seu nombre o dimensió.


Preu

Consultar a l’Ajuntament (segons ordenança municipal)


Qui el pot demanar

El/s propietari/s de l’edificació o el seu representant.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

El termini per resoldre la petició és d'un mes.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
• Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
• Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
• Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
• Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
• En cas que es tracti d’una obra nova, caldrà aportar la documentació de llicència d’obra.


Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals - ROAS-.


Normativa general que afecta al tràmit

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Positiu.


Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • Horari: dimarts i dijous d'11 a 14h
  • basorapp@centelles.cat