Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Pròrroga de llicència d'obres

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar l'ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.


Preu

Consultar amb l'Ajuntament.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres.


Requisits a complir

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
1. S’ha de sol·licitar abans que caduqui la llicència.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Fotocòpia de la llicència d’obres que es vol prorrogar.
3. Certificat del tècnic de les obres expressant l'estat de les obres i indicant el percentatge d'obra executat (Memòria de l'estat de l'obra).


Termini de resolució

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.


Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén estimada la sol·licitud de llicència (silenci positiu), segons article 82 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 1 de febrer de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 2n pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Més informació