Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Llicència d'ocupació de la via pública per a establiments (terrassa amb taules i cadires, etc.)

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir la llicència que autoritza l'ocupació de la via pública per part d'establiments, per exemple, terrasses de bar o restaurant (taules, cadires, para-sols, estufes de gas, etc.), aparadors de floristeries, etc.


Preu


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
1. Disposar de la corresponent llicència d'obertura de l'establiment/ comunicació prèvia de l'activitat.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil del local amb cobertura dels elements de la terrassa i rebut del pagament.
3. Plànol d'emplaçament del local a escala 1/1000.
4. Còpia del plànol acotat a escala 1/5000 on es grafiarà la situació de les taules i cadires dins de la terrassa a ocupar i reflectir tot el mobiliari urbà existent, pas de vianants, etc.


Termini de resolució

El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de sol•licitud.


Normativa general que afecta al tràmit

Normativa general que afecta al tràmit:
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.


Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Darrera actualització: 19 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Documentació

Més informació