Imprimir Ajuda'ns a millorar Autonomia i dependència

Aquest bloc inclou diferents serveis adreçats a persones grans i/o dependents, per tal de millorar la seva qualitat de vida, evitar al màxim l’ingrés en centres residencials i rebre l’atenció al seu domicili.

Servei d’atenció a domicili (SAD)

Va adreçat a aquelles persones que per raons de manca o pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel•lectual, tenen necessitat d’assistència i ajut per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) i/o activitats instrumentals (AIVD).

La treballadora social de l’Ajuntament de Centelles valorarà la situació de la persona així com també el seu entorn i la freqüència d’intervenció per tal de definir quin tipus d’intervenció s’ha de fer.
En funció de la valoració s’optarà per:

• SAD municipal
• SAD transitori: per aquelles persones que necessiten un suport temporal per recuperar l’autonomia després d’un de canvi de la situació de salut (alta hospitalària).
• SAD preventiu: es dirigeix a persones que requereixen d’una alta freqüència d’intervenció i que estan en el període d’espera a que s’assigni un grau de dependència.
• SAD dependència: es dirigeix a persones que ja tenen valorat el grau de dependència.
• Servei d’atenció a la llar (SALL): per aquelles persones grans (de 80 anys o més), amb poca o nul.la xarxa de suport familiar, i amb baixa capacitat econòmica.

Servei de teleassistència

És un servei d’atenció 24 hores connectat a una central d’alarmes per avisar en cas d’emergència. Té per objectiu donar seguretat i tranquil•litat a les persones en situació de risc per raons d’edat o de la seva dependència.

El servei ofereix:
• Atenció directa des de la central per a situacions d’emergència.
• Servei tècnic personalitzat a nivell d’instal•lació, manteniment, assessorament tècnic, baixa i retirada dels aparells.
• Complements de seguretat, si es dóna el cas.

Va adreçat a les persones grans o persones amb dependència, principalment que visquin soles tot el dia o part del dia o que viuen amb altres persones en situació similar. Tenen prioritat les persones: majors de 80 anys, sense família o sense relacions familiars, amb problemes de mobilitat o amb malaltia greu.

Servei de productes de suport i teràpia ocupacional (BAT)

És un servei dins el marc de l’atenció domiciliària en Serveis socials. Té com a finalitat donar suport especialitzat en l’Àrea de l’atenció domiciliària, de forma coordinada amb els/les diferents professionals i institucions dels àmbits social i sanitari de les comarques d’Osona, el Ripollès i la Garrotxa.

• El BAT realitza les seves intervencions a la llar de la persona i família.
• La seva funció és valorar les necessitats, planificar i intervenir amb estratègies relacionades amb els productes de suport (facilitant-ne l’accés), les adaptacions de l’entorn físic domiciliari, assessorament en el maneig i cura de persones en situació de dependència i promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de riscos.
• Aquesta tasca està realitzada per professionals de l’àmbit de la teràpia ocupacional amb el suport de personal administratiu.
• L’accés al servei és a través d’una valoració professional, sigui de l’àmbit social o sanitari, tot i que el tràmit el realitza un/a professional de treball social.
• El servei va adreçat a persones en situació de dependència, sigui temporal o permanent; així com també a les persones cuidadores d’aquestes persones en situació de dependència; així com també a persones autònomes amb necessitats d’assessorament / orientació o intervenció de caire preventiu.

Servei de podologia

És un servei adreçat a les persones grans (65 anys o més), que necessiten del suport per la cura de les ungles.

• Per accedir al servei cal dirigir-se a les oficines de l’Ajuntament de Centelles, per recollir un tiquet de descompte al cost privat del servei.
• El servei de podologia és realitza un matí de cada mes, al Casal Francesc Macià.

Darrera actualització: 26 de juny de 2023

Més informació

Responsable polític

Equipaments

Relacionat

També et pot interessar