Imprimir Ajuda'ns a millorar Pobresa i inclusió social

Aquest bloc inclou els serveis d’ajuda a les famílies i a les persones que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques diàries. L’objectiu és prevenir i alleugerir els efectes de l'exclusió social i la pobresa.

Prestacions econòmiques d’urgència social

• Persones o famílies empadronades a Centelles, amb una residencia mínima de de 6 mesos, en què el/s professional/s valorin un risc d’exclusió social, i que, temporalment, no poden pagar les despeses familiars bàsiques.
• Normalment els ajuts van vinculats a un pla de millora de la situació familiar, que fa el tècnic social i la família.
• L’Ajuntament de Centelles està adherit al barem de bases reguladores dels ajuts d’urgència social, que està publicat al BOPB del 29 de gener de 2014.

Ajuda alimentària

• Persones o famílies empadronades a Centelles, amb pocs recursos econòmics, que es troben en situació de pobresa o de vulnerabilitat social. Situació valorada pels tècnics socials.
• Aquests aliments s’obtenen a través:
- Centre de Distribució d’Aliments, equipament gestionat per Càritas de Centelles, amb valoració tècnica dels serveis socials.
- Menú Low Cost: Servei que ofereix un menú diari, a persones o famílies amb dificultats econòmiques sense xarxa familiar o que hagin esgotat aquest suport, i s’ajustin al barem econòmic. Aquest menú es recull setmanalment al Serminari de Vic ,per consumir al domicili particular, a un preu per sota del cost del mercat.

Habitatge

• Persones o famílies que arrel del baix nivell d’ingressos econòmics no poden fer front a la despesa del cost del lloguer o de la hipoteca; poden rebre un assessorament professional de les treballadores socials per buscar estratègies per disminuir el deute, si és el cas; o valorar noves alternatives.
• Servei d'acolliment temporal per a persones amb situació d'exclusió: està adreçat a persones adultes en situació d’exclusió social que no tenen un lloc on viure o ningú que les aculli. Els tècnics socials fan un seguiment de la situació de la persona o de la família, treballant conjuntament per buscar un habitatge més definitiu.

Pobresa energètica

Fa referència a la dificultat o incapacitat que tenen les persones o famílies de poder mantenir la llar amb unes condicions adequades de confort a un preu just i la dificultat que tenen les persones per afrontar les factures de subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas. La Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica preveu un procediment per tal d’evitar el tall de subministrament i ajornar el pagament a les persones que no poden fer front al pagament dels subministraments.

Darrera actualització: 26 de juny de 2023

Responsable polític

Relacionat