Imprimir Ajuda'ns a millorar Pla Jove

Un Pla Local de Joventut (o PLA JOVE) és la planificació estratègica de les polítiques de joventut al municipi. Aquesta planificació és la funció que ens permet, de manera organitzada i a partir de l’anàlisi de la realitat, de l'entorn i del coneixement de les necessitats de la població jove, decidir quins són els objectius que volem assolir en un determinat període de temps (normalment 4 anys) tenint en compte els recursos disponibles.

“Planificar significa pensar abans d’actuar, pensar amb mètode, de manera sistemàtica. La planificació és una eina per pensar i crear futur.” (Matus, C.).

En definitiva, el Pla Local de Joventut (PLA JOVE) és la metodologia que permet respondre millor a les necessitats dels i les joves del nostre municipi i transformar una determinada situació, donat que ens ajuda a:

Conèixer allò sobre el què es vol intervenir: quin és el punt de partida? Quines són les causes? Què s’ha fet fins ara? Què facilita o dificulta generar canvis?
Decidir a partir del coneixement: sobre allò en què es vol intervenir i quins canvis es volen assolir? Amb qui i com es vol intervenir?
Dirigir d’acord amb les decisions preses: desenvolupar aquelles actuacions que ens adrecin de manera lògica allà on es vol arribar, amb l’objectiu d’aconseguir els canvis que s’hagin proposat.

La planificació estratègica és, doncs, un exercici dinàmic que implica la revisió i el reajustament constant dels mitjans disponibles per arribar a la realitat desitjada. Al llarg d’aquest procés podem diferenciar-ne quatre fases: diagnosi, disseny, implementació i avaluació. Tenint en compte que la planificació és una estratègia, cal implicar en la mesura del possible a tots els agents que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases de la planificació. Com a eina de treball, la planificació ha de respondre a les circumstàncies pròpies de cada realitat, per a poder intervenir-hi i generar canvis positius i consistents.

Pla Jove 2022-2025

Darrera actualització: 29 de juny de 2023

Responsable polític

Responsable tècnic

Documentació

Relacionat

També et pot interessar