Imprimir Ajuda'ns a millorar Reglament de participació ciutadana

Document consulta previ a l’elaboració de l’avantprojecte del Reglament de Participació de Centelles

Preàmbul

D’acord amb l’establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de Reglament , es duu a terme una consulta pública. Aquesta consulta pública prèvia pretén recollir l’opinió dels ciutadans i entitats potencialment afectats per la futura norma.

L’Ajuntament de Centelles, atenent al desig general del poble de Centelles, va portat a terme un procés de reflexió conjunta amb els diferents agents del municipi (polítics, tècnics, i entitats) entorn de la participació ciutadana a la vila, amb l’objectiu d’ordenar els diferents espais, processos i mecanismes per fer-la efectiva i organitzar-los sota una estratègia global amb unes bases, uns objectius i uns criteris comuns, resultant d’aquest debat va ser un document el Pla Director de Participació Ciutadana, el qual va ser aprovat per majoria en el Ple de Juliol del 2021.


Característiques del Model de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Centelles

L’objectiu d’aquest model és el de promoure i facilitar la participació ciutadana en la construcció de les polítiques públiques suposa un exercici d’aprofundiment democràtic i una oportunitat per millorar les polítiques públiques en la mesura que s’hi incorporen noves perspectives i visions, i es promouen la deliberació i la transparència en la presa de decisions dels poders públics.

Un cop elaborat i aprovat el document, que dota de coherència global a l’estratègia del foment de la participació ciutadana, el següent pas és el d’elaborar el Reglament de Participació, el qual ha d’establir el marc normatiu per tal de concretar les diferents actuacions.

Reglament de Participació de Centelles

Avantprojecte reglament participació ciutadana

Darrera actualització: 13 de gener de 2023

Més informació