Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Sol·licitud de parada al Mercat del trasto

Descripció

El Mercat del trasto de Centelles és un mercat d'objectes antics, usats o fets amb material reciclat, que s’hi pot vendre, comprar, regalar i intercanviar objectes.
Està prohibit vendre-hi productes d'alimentació i saldos procedents de comerços.
La realització del Mercat, dates de participació, horaris i ubicació, es determinaran segons s’estableixi a la convocatòria corresponent.


Preu

• El cost d’inscripció és de 10 euros i el termini finalitzarà el dimecres 2 d’octubre.
• El preu de la parada inclou: dos tiquets d’esmorzar i la recollida, per part del servei de neteja, dels objectes no venuts.
• La part interessada haurà d’efectuar el pagament corresponent per formalitzar la seva participació, al número de compte de la Caixa ES74-2100-0127-6402-0000-5699.
• Caldrà especificar en el concepte de la transferència “MT i el nom i cognoms de la parada o titular” i enviar a cntl.ope@centelles.cat una còpia llegible de la transferència.
• Si no es formalitza el pagament dins el termini establert a la convocatòria, l’organització pot determinar l’exclusió de la participació al mercat.
• Un cop formalitzat el pagament, no es retornarà l’import en cas de no assistir.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.


Termini de sol·licitud

El termini màxim per a sol·licitar la parada és el dimecres, dia 2 d’octubre de 2024, a les 14h.


Requisits a complir

Les normes de participació es regularan segons l’establert a l’article 6 de la base especifica reguladora.

1. Normes d’instal·lació
1.1 El muntatge de les parades es realitzarà entre les 7.30 i les 9 h.
1.2 L’organització és la responsable de distribuir l’espai de les parades. Es retiraran totes les parades que estiguin instal·lades en un lloc no assignat per l’organització.
1.3 Per a la ubicació de les parades es donarà prioritat als paradistes de l’any anterior.
1.4 Els vehicles no es podran estacionar al costat de la parada ni a l’espai firal.
1.5 Cada persona inscrita aportarà la seva infraestructura i s’encarregarà del muntatge i desmuntatge.
1.6 Cada persona inscrita es farà responsable dels seus objectes, que haurà de retirar un cop acabat el mercat.
1.7 El servei de neteja del mercat s’iniciarà a les 15 h, moment en què les parades ja hauran d’estar recollides.
1.8 Hi haurà un espai habilitat per deixar el producte que es vulgui llençar.
1.9 La mida de les parades està limitada a 6 metres. Un/a paradista pot tenir diverses parades.

2. Regulació de les vendes de productes
Es regularà segons l’establert a l’article 8 de la base especifica reguladora.
2.1 El Mercat del trasto de Centelles és un mercat d'objectes antics, usats o fets amb material reciclat.
2.2 Es permet vendre, comprar, regalar i intercanviar objectes.
2.3 Està prohibit vendre productes d'alimentació i saldos procedents de comerços.

3. Compliment del reglament
3.1. La participació en el mercat del Trasto, pressuposa que s’accepten íntegrament totes les clàusules contingudes en aquestes bases i el criteri interpretatiu de l'Ajuntament quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada.
3.2. L'incompliment d'alguna d’elles donarà lloc a l'exclusió.
3.3. Durant el període vigent de les bases estaran disponibles a la pàgina web de l’Ajuntament: https://www.centelles.cat
3.4. L’acceptació de participació es regularà segons l’establert a l’article 11 de la base especifica reguladora.


Com sol·licitar el tràmit

Les sol·licituds de participació es regularan segons l’establert a l’article 7 de la base especifica reguladora.
La presentació de la sol·licitud es podrà fer presencialment a l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Centelles (C/ Nou, 11) o per correu electrònic a l’adreça cntl.ope@diba.cat


Documentació que cal aportar

Full d’inscripció, que es pot obtenir a la pàgina web de l’Ajuntament de Centelles www.centelles.cat i a l’Oficina de Promoció Econòmica de Centelles (C/ Nou, 11) i el comprovant de pagament.


Termini de resolució

Un cop finalitzat el termini de recepció d’inscripcions, es notificarà a tots els interessats, si la seva sol·licitud ha estat acceptada o denegada, mitjançant el correu electrònic.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària


Efectes del silenci administratiu

Un cop finalitzat el termini de recepció de sol·licitud sempre s’emet una notificació a tots els interessats.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 23 de juliol de 2024

Mercat del trasto

  • 6 d'octubre de 2024
  • de 9 a 14h
  • Av. Rodolf Batlle i entorn
  • 08540 Centelles

Documentació

Tramitació presencial

  • Oficina de Promoció Econòmica
  • C/ Nou, 11, baixos
  • 08540 Centelles

Tramitació electrònica

Més informació