Imprimir Ajuda'ns a millorar Igualtat

L'Ajuntament de Centelles està treballant en la progressiva implementació de polítiques orientades a fomentar i avançar en la igualtat entre homes i dones , traduint-se això en accions destinades a aquest fi, i emmarcades dintre les diferents àrees municipals.

El Pla d'Igualtat de Centelles és el marc de referència de les polítiques d'igualtat de gènere i té com objectiu situar-se en un nivell estratègic combinant les accions específiques adreçades a les dones amb la incorporació de la perspectiva de gènere en els diferents àmbits municipals. Aquesta transversalitat de gènere suposa un canvi en les diferents polítiques municipals adreçades a la ciutadania que busquen la presencia igual de les dones i els homes.


Línies bàsiques d’actuació

  • Promoure la salut integral de les dones / Eradicar la violència masclista i promoure la no violència.
  • Fomentar la coeducació (educació no sexista).
  • Promoure la igualtat de gènere a partir de la participació de la dona en la comunitat.

Activitats

  • Actes de commemoració del dia de la dona treballadora 8 de març.
  • Actes el dia de Sant Jordi i activitats del grup de dones de Centelles.
  • Actes per la lluita contra la violència de gènere 25 de novembre.
  • Punt lila en activitats d’oci nocturn.
  • Actes de sensibilització en la igualtat de gènere i contra la LGBIfòbia.

Programes i campanyes

  • Circuït comarcal d’actuació per a una intervenció coordinada contra la violència masclista en l’àmbit de la parella.

Espai de participació


Guies per a tràmits relacionats amb el treball


Protocol intern per a la prevenció, detecció, actuació, seguiment i reparació davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l’Ajuntament de Centelles

Darrera actualització: 22 de novembre de 2023