Fira tofona estiu
Botiga al carrer
Piscina estiu
Exposició Jordi Llacer
Agenda Biblioteca
Teatre Terra baixa
Protocol seguretat oficines municipals
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació del Pla General, MP40 plaques fotovoltaiques a la Gavarra

20/08/2019

Exposició pública de l’aprovació inicial de la modificació del Pla General, MP40 plaques fotovoltaiques a la Gavarra

El Ple de l’Ajuntament de Centelles, en sessió ordinària de 24 de juliol de 2019, va adoptar, entre altres acords, aprovar inicialment la Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Centelles (MP40), plaques fotovoltaiques a la Gavarra, promoguda per l’Ajuntament de Centelles i redactada pels Serveis tècnics municipals.

Aquest acord es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, en compliment de l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, a partir del dia següent al de la publicació de l’edicte al DOGC, amb l'objecte que qualsevol persona interessada pugui, durant el termini reglamentari, examinar-lo i formular les al·legacions que cregui oportunes.

La documentació es pot consultar al següent enllaç de la pàgina web de l'Ajuntament de Centelles.