Taller masculinitats
Taller paternitats
Exposició Jazz i altres
Exposició treballs aula Patchwork
Sardanes
Concert Cantus Firmus
Miniconcerts de primavera
Cinema
Exposició i conferències Primera República
Agenda Biblioteca
Activitats Joves Estiu
Concert Tot celebrant Tete
Fira Ratafia
Futbol barri
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers. RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig

20/05/2020

Ajuts per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers. RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig

REQUISITS
Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones físiques majors d'edat que sol·licitin l'ajut han d'acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

 • Qualsevol dels membres de la unitat familiar:
  - Passi a estar en situació d'atur
  - Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO)
  - Reducció de la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari
  - Altres motius que suposin pèrdua d'ingressos
 • Que el conjunt dels ingressos mensuals de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud, no siguin superiors a 3 vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catatunya (IRSC):
  - 2.151,36€ quan la unitat familiar, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l'incapaciti per a treballar.
  - 2.689,20€ si és la persona deutora principal és qui pateix aquesta discapacitat. Aquests ingressos màxim es podran incrementar en 53,78€ per cada fill a càrrec o 80,67€ per fill, si la família és monoparental.
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Que tinguin residència legal a Catalunya.
 • Que el sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar del sol·licitant, aquell també haurà d'acreditar la situació de vulnerabilitat per tal que el sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l'ajut.
 • Que el sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020.
 • Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries.
 • Que el sol·licitant no estigui sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Que l'import de la renda de lloguer sigui com a màxim de de 900€.

Renda de lloguer= la renda, endarreriments de la renda, l'IBI, la taxa del servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

QUANTIA MÀXIMA I LÍMIT TEMPORAL DE L'AJUT

L'ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos del lloguer, des d'abril a setembre de 2020.
Les quanties màximes de l'ajut, segons la ubicació de l'habitatge, són:
- Barcelona ciutat i demarcació de Barcelona: 750€ mensuals (750x6= 4.500 euros)
- Demarcació de Girona i Tarragona: 500€mensuals (500x6 = 3.000 euros)
- Demarcació de Lleida: 450€ mensuals (450x6 = 2.700 euros)
- Demarcació de Terres de l'Ebre: 350€ mensuals (350x6 = 2.100 euros)
En cap cas, l'import de l'ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d'arrendament.
En contractes de lloguer subscrits per més d'un arrendatari, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant no es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica i social; l'import de l'ajut que pot percebre la persona sol·licitant serà en proporció amb el percentatge en què participi en el contracte de lloguer.

NO PODEN PERCEBRE ELS AJUTS

- La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar que tingui parentiu amb les persones arrendadores.
- La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que sigui propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol.
- Les unitats familiars que disposin en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs quantitats que superin 1,5 vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catatunya (IRSC) en còmput anual.
- La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'AHC, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ

 • Pagament del lloguer
  • Rendes vençudes i no pagades
   Quantia: d'acord amb el deute total o parcial acreditat en el moment de la presentació de la sol·licitud i s'abona amb una primera transferència bancària.
   Pagament al propietari o administrador o, a la persona sol·licitant, quan ho sol·liciti i ho justifiqui de forma motivada.
   Justificació: mensualment amb un certificat de la persona propietària o administradora.
  • Al corrent de pagament
   Quantia: es fixa segons els rebuts pagats en el moment de la presentació de la sol·licitud i s'abona també amb una primera transferència bancària
   Pagament: a la persona sol·licitant.
   Justificació: mensualment amb les còpies dels rebuts de lloguer

En ambdós casos, mensualment caldrà acreditar el manteniment de la situació de vulnerabilitat: 
- Documentació que acrediti continuar estant en situació d'atur, ERTO, reducció de jornada per cures o altres motius que suposin pèrdua d'ingressos.
- Declaració responsable conforme segueixen complint.la resta de requisits.

 • Cancel·lació microcrèdits
  Quantia: d'acord amb el deute acreditat i s'abona amb un sol pagament.
  Pagament: a l'entitat bancària que hagi concedit el préstec
  Justificació: l'entitat bancària ha d'emetre els documents acreditatius del pagament, així com la documentació que acrediti la situació de vulnerabilitat.

Els beneficiaris han de presentar la documentació en el termini màxim de 3 mesos, comptadors a partir del cobrament de l'ajut.

» ACCÉS AL TRÀMIT

 *Es requereix l'IdCAT. En cas de no tenir-lo contactar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament