Fira Ratafia
Centelles Famílies
Festa de la solidaritat
Documental M
Cinema
Botiga al carrer
Exposició Centelles Il·lustrat
Exposició Ersilia
Guia activitats joves
Piscina Estiu
Aplec Sardana
Concert Sardana
Teatre solidari
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari municipal de Centelles del 24 de març de 2021

26/03/2021

Ple ordinari municipal de Centelles del 24 de març de 2021

Es convoca a les 9 del vespre la sessió ordinària del 24 de març de 2021 amb l’assistència dels 13 regidors. El primer punt de l’ordre del dia era per aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors (27 de gener, 17 de febrer i 24 de febrer). El punt es va aprovar per unanimitat. El punt número 2 era donar compte del Decret de l’Alcaldia número 19 de l’any 2021, en el qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’any 2020. El regidor de l’equip de govern, Toni Castells Presseguer va explicar que “la liquidació pressupostària del 2020 té un bon resultat, millorant el resultat de l’any anterir. Continua tenint un estalvi net tot i que ara mateix no cal mantenir la regla d’estabilitat pressupostària”. En la seva intervenció, Alfons Giol Amich (Ara Junts) va aclarir que “ens reservem la opinió per quan s’aprovi el compte general”, va assegurar que “l’estabilitat pressupostària s’ha reduït però és molt justa”. L’alcalde va puntualitzar “el 2019 no es va fer més despesa per ser un any electoral sinó perquè hi ha un projecte de poble”.

El punt següent era per donar compte de la Resolució del president número 3 de l’any 2021, per la qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, exercici 2020. El regidor, Toni Castells Preseguer va explicar que “aquest és un clar exemple de l’impacte de la COVID ja que el centre no ha pogut tenir nous resident ni usuaris del Centre de Dia, tot i això hi ha la voluntat de mantenir les inversions de millora en l’equipament tot i els resultats negatius”. Per al regidor de l’oposició, Alfons Giol Amich, “el resultat exposat és enganyós ja que part del romanent no s’utilitza per a inversió sinó per a despesa ordinària”. Per a la regidora de Fem Centelles, Dolors Calm Morera, “el tema de la residència és endèmic, fa anys que les despeses superen els ingressos”.

Seguidament, el quart punt de l’ordre del dia era per posar a aprovació l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament, número 2/2021. El regidor Toni Castells Preseguer va explicar que “es suplementa 1,1 milions d’euros amb un finançament aproximat de 380.000 essent una de les inversions més destacades la fase 1A del Palau dels Comtes per a fer la coberta”. Per al portaveu d’Ara Junts, Alfons Giol “estem d’acord que les obres de Sant Pau i del Palau són les més importants de la legislatura però volem deixar constància que nosaltres no les hauríem fet de la mateixa manera”. Des de Fem Centelles, Dolors Calm Morera va retreure a l’equip de govern que “no se’m lliura la documentació sol·licitada per a ser revisada”. Des de Centelles per la República, Úrsula Serradelarca Rivera va dir que “aprovarem la modificació però demanem que el clavegueram del carrer Sant Ignasi de Loiola no quedi en l’oblit”. El punt es va aprovar amb 9 vots a favor (equip de govern i Centelles per al República) i 4 en contra.

El punt següent era per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit. L’alcalde, Josep Paré Aregall va acceptar explicar que “es va optar per acceptar les factures que no entraven en l’exercici per no deixar enrere proveïdors sobretot venint de l’any que ens precedia. S’accepten, tot i que no hi ha consignació pressupostària entenent aquest fet com a un gest de transparència”. Per a Alfons Giol Amich, de Junts per Centelles, “políticament  significa que no hi ha previsió a l’avançada de la despesa”.  El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i Primàries, Ara Junts es va abstenir i Fem Centelles va votar en contra.

El punt número 6 era  per aprovar l’acord de finançament de les obres d’abastament en alta Osona sud. El punt es va aprovar per unanimitat. Seguidament es va posar a aprovació el Pla de seguretat i salut, sobre la base de l’Estudi de les obres per a l’execució parcial del Projecte d’urbanització del Pla parcial del Sector XV, Ciutat Jardí, Sant Pau, Fase I (A). Es tractava d’un pla de seguretat elaborat per l’empresa amb la validació dels serveis tècnics. El pla de seguretat es va aprovar per unanimitat.

En vuitè lloc es posava a aprovació l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la Diputació de Barcelona. Per al regidor d’habitatge, Víctor Barquer Cruz, “aquest és un recurs que ens ha de permetre millorar i treballar d’una manera més eficaç”. Els regidors de l’oposició es van mostrar a favor de la iniciativa. El punt es va aprovar per unanimitat.

Seguidament es va portar a aprovació inicial el Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament. Per al regidor Víctor Barquer Cruz “vull que s’entengui com a punt de partida”. La regidora d’Ara Junts, Carla Ferré Castro va argumentar que “no ens estranya, de fet que no se’ns deixi participar en un tema tant important com aquest” i va avançar que el seu grup presentaria al·legacions. La regidora de Fem Centelles, Dolors Calm Morera, també va defensar l’abstenció del seu grup i també va anunciar que presentaries al·legacions. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern.

L’últim punt era donar compte de la relació de decrets de l’Alcaldia, de 25 de gener a 19 de març de 2021. I, seguidament afers urgents, sense temes a tractar.

En l’apartat de precs i preguntes la regidora de Sanitat, Carme Sayós Motilla, va exposar la situació de la pandèmia, un any després de l’inici de la mateixa i la situació a les escoles. També es va parlar de la tala d’arbres al polígon de La Gavarra, la velocitat dels vehicles i la compra a proveïdors locals.

» Convocatòria, ordre del dia i acta