Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal del 26 de maig de 2021

28/05/2021

Ple municipal del 26 de maig de 2021

Assistents: Josep Paré Aregallalcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM. Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES. Francesc d'A. Serras Ortuño, secretari.
Excusa l'assistència Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM.

A les 9 del vespre comença la sessió. Abans de començar l'alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió s'enregistrarà en vídeo.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior (de 28 d'abril de 2021). Es va aprovar per unanimitat

2. Aprovar, si escau, el Pla de mandat 2019 -2023.
Paré va explicar que "El Pla de Mandat 2019-2023 està basat en un acord de tres formacions polítiques que garanteixen un suport ampli en la gestió diària i una voluntat d'arribar a acords amb les altres formacions en benefici de la vila. Amb aquesta línia, el Pla representa accions en tots els àmbits i des d'un posicionament plural com evidencia l'acord de govern que està basat en el respecte de la diversitat i pluralitat, representada a l'Ajuntament, i que fruit dels acords es veu reflectida en els plantejaments que s'han treballat des de l'any 2019 i que han de ser vigents els pròxims mesos. El context actual marcat per la COVID ha impedit disposar d'aquest document abans, igual que ha condicionat els mesos que ens han precedit i condicionarà les accions futures on s'hauran de prioritzar més que mai: no deixar ningú enrere i, seguir prioritzant, els serveis i recursos d'atenció a la persona. A la vegada, en la definició del Pla de mandat s'ha realitzat un alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que ha comptat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, per tal de sensibilitzar i garantir la incidència de les polítiques locals en el nostre entorn i amb l'entorn nacional i global en el qual ens movem. Aquest treball és un fet diferencial respecte els Plans dels quals anteriorment disposava aquest Ajuntament, i que evidencien el compromís amb l'Agenda 2030 i els ODS de l'Equip de Govern i de l'Ajuntament en el seu conjunt".
Cada regidor de l'equip de govern va explicar que fa referència a la seva àrea.
L'alcalde va agrair a tot l'equip la feina feta i lamenta que no s'hagi pogut presentar abans. També va estar agraït a l'abstenció dels grups de l'oposició "que indica que no estan tancats a col·laborar"
Per Morera "falta un calendari d'accions que fixi les prioritats de l'equip de govern".
Calm va dir que "ens sobte que s'hagi tardat tant a presentar el Pla de mandat i demana que s'expliqui com es desenvoluparà".
Votació: nou vots favorables (dels/de les representants del PSC-CP, de la CUP-TSP-AMUNT, de JxCAT-JUNTS i de PRIMÀRIES CATALUNYA) i tres abstencions (dels representants d'ARAJUNTS-AM i de la representant de FEM CENTELLES)

3. Aprovar, si escau, l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament, número 3/2021.
Castells va explicar el que es portava a l'aprovació destacant que repercutirà en la millora i benestar de les persones. "Com a suplements de crèdit hi ha: col·laboració Unió de Botiguers 1.235 €. Material informàtic per habilitar llocs de teletreball 8.000 €. Transferència Capital Residència 27.000,00. Total 36.235,00 €.
Com a crèdit extraordinari: Seguretat informàtica i digitalització de l'administració 30.000,00€. Logística per seguretat i serveis 30.000,00 €. Dinamització i elaboració del nou Pla Jove 12.000,00 €. Transferencia Corrent Residència 373.000,00 €. Ajudes a bars i terrasses 6.000,00€. Renovació clavegueram entorn plaça del pi 109.030,64€. Compra pc's per educació -Formació 10.905,30€. Reforma teulada Casa Pujol 51.912,80€. Honoraris tècnics per la reforma teulada Casa Pujol 4.235,00€. Aportació capital Electrageneració Centelles, SLU 6.000,00€. Aportació capital a una nova empresa anomenada Centelles formació i coneixement, SL 6.000,00€.
Aquestes despeses es contraresten per l'entrada de diferents ingressos com subvencions, Diputació de Barcelona, ingressos de l'Electra i altres".
Ferré agraeix les explicacions "però ens falten explicacions que sovint reclamem".
Calm va mostrar-se en contra de com s'apliquen les despeses de la Residència i de com es fan diverses obres "les podia fer els tècnics locals".
Per Paré, "volia destacar que les subvencions demostren que fem les coses bé i que gestionem els diners públics com cal".
Votació: aprovat per majoria absoluta, nou vots favorables (dels/de les representants del PSC-CP, de la CUP-TSP-AMUNT, de JxCAT-JUNTS i de PRIMÀRIES CATALUNYA) i tres vots en contra (dels representants d'ARAJUNTS-AM i de la representant de FEM CENTELLES).

4. Aprovar, si escau, l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'organisme autònom local residència Sant Gabriel, número1/2021.
Castells explica que "Era necessari fer suplement de crèdit de diverses partides de despeses per augment de personal i suplències degut en gran part a la situació viscuda per la COVID-19. També s'han portat a terme obres de millora pel benestar i seguretat dels residents mitjançant l'enderroc i la rehabilitació de trasters i l'adequació del jardí, retribucions bàsiques personal laboral temporal. Cal recordar que no volíem treure personal".
Farré "seguim insistint que no s'ha fet bé la previsió de la Residència".
Votació: aprovat per majoria absoluta, nou vots favorables (dels/de les representants del PSC-CP, de la CUP-TSP-AMUNT, de JxCAT-JUNTS i de PRIMÀRIES CATALUNYA) i tres vots en contra (dels representants d'ARAJUNTS-AM i de la representant de FEM CENTELLES).

5. Donar compte al Ple que els serveis que Sorea prestava basant-se en el contracte de concessió vigent, passen a ser gestionats per Agbar
Paré explica que "En data 16 de desembre de 2020, es rep per registre la documentació per part d'Agbar informant que el grup de societats al qual pertany SOREA i AGBAR, dominat per la mercantil SUEZ SPAIN, SL ha iniciat un procés de reorganització de l'activitat del denominat "cicle integral de l'aigua" en l'àmbit territorial de Catalunya. Amb efectes del dia 1 de gener de 2021, AGBAR adquirirà tots els actius, passius, drets i obligacions vinculats a la Branca d'Activitat, entre ells, el contracte administratiu de gestió del servei públic d'aigua potable subscrit amb l'Ajuntament de Centelles en data 17 d'agost de 1992".
L'Ajuntament en Ple es dona per assabentat.

6. Donar compte de la relació de decrets de l'Alcaldia, adjunta, de 22 de març a 14 de maig de 2021. L'alcalde dona compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia des de l'última sessió plenària ordinària.

7. Afers urgents. La regidora Chavez explica que se sotmet a votació la urgència d'una Moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d'una llei trans Estatal, s'aprova per unanimitat dels presents, per la qual cosa la Moció queda inclosa a l'Ordre del dia. Carme Sayós Motilla, regidora d'Igualtat, va defensar la Moció. Al final s'arriba als següents acords: Primer. Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad i les entitats trans, per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la despatologització i reconeixement de les identitats trans, en l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans. Segon. Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori contra l'Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i BisexualsFELGTB)."
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels presents, aprova la Moció en la seva integritat.

8. Precs i preguntes. Ferré i Morera van presentar diverses preguntes com per exemple com es tracta el tema de les llicències de plaques solars i que es farà amb el Mobile Week al poble. Tema del pagament de quotes a Sant Pau. I detecció de plantació de drogues.
Paré va demanar que les preguntes es portin abans de conèixer-les en el ple "per poder-les contestar millor".
Paré respon sobre les plaques solars "seguim la normativa europea i un compromís amb l'estalvi energetic"
Chavez va dir que el Mobile Week es fa per descentralitzar Barcelona i afavorir la nostra zona.
Paré recorda que "a Sant Pau hi ha un compromís amb els veïns de pagament a 10 anys i estudiem cada cas per poder solucionar els problemes"
Castells diu "fem controls i Centelles no és el millor lloc per plantar aquest tipus de plantacions"
Calm diu que hi ha hagut un vehicle que no tenia ITV en vigor i que no hi ha bona gestió als vigilants municipals i que cal incrementar el nombre del cos.
Castells respon que de moment no es pot incrementar el nombre de vigilants. I "li puc dir que l'ambient de treball és bo". "Pel que fa a la ITV la va donar de baixa l'empresa de rènting".

L'alcalde aixeca la sessió agraint a tothom la seva tasca.

» Convocatòria, ordre del dia i acta