Jornades de Medi ambient
Centelles Vila Cerdà
Visita obres Palau dels Comtes
La gota clara
Cinema març
Agenda Biblioteca
Exposició Ernest Faixedas
Exposició Neus Martin
Exposició Rehabilitat
Cursa Sahara
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal extraordinari del 29 d'octubre de 2021

02/11/2021

Ple municipal extraordinari del 29 d'octubre de 2021

Assistents: Josep Paré Aregallalcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM.. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM. Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES. L'alcalde excusa l'assistència, per motius personals, de Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM i Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Actua com a secretaria Maria Àngels Bardolet.

A les 9 del vespre amb la benvinguda de l'alcalde comença la sessió.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 22 de setembre de 2021 (Expedient número1032-0010/2021).
Chávez "demanem disculpes per la nostra actuació al ple anterior, volem que hi hagi tranquil·litat als plens i aquell va ser molt excepcional".
Giol "era un acte excepcional i com que no recull com van anar les coes al ple anterior, no podem votar a favor".
Calm "no aprovarem l'acte perquè no consta que vaig abandonar el ple".
No hi ha cap més intervenció i l'acte queda aprovada amb el vot de la resta dels 8 regidors, 7 de l'equip de govern més Serradelarca. I 3 en contra d'Ara Junts i Fem Centelles .

2. Aprovar, si escau, la proposta d'Alcaldia sobre el nomenament d'una representant de la corporació en els òrgans col·legiats de les societats mercantils Electradistribució Centelles, SLUElectracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU (Expedient número1032-0005/2019).
Arisa "explica que es canvia Eva Verdaguer, a la que agraïm la seva tasca, que va plegar de regidora per la regidora actual Úrsula Serradelarca".
Morera "reclamem participació de tots als grups a les elèctriques".
Calm "bona feina i estem a favor"
Sayós "felicito Serradelarca i agraeixo a Verdaguer".
Per Barquer "
Serradelarca "espero fer-ho bé com l'Eva que ha deixat el llistó alt".
Els 11 regidors/res voten a favor.

3. Aprovar, si escau, la constitució del Ple de l'Ajuntament com a Junta General i el nomenament dels membres del Consell d'Administració de la societat mercantil Centelles Formació i Coneixement, SLU (Expedient número 1190-0001/2021).
Chávez "ja hem explicat vegades que necessitem nomenar membres per fer funcionar el Consell, especialment pel funcionament econòmic".
Per Giol "en fer la societat vàrem mostrar la nostra aprovació. Però hi hauria d'haver representants de tots els grups. Ens abstindrem".
Calm va dir "tenim dubtes, i vàreu donar un informe molt simple. Ens abstindrem".
Per Serradelarca "ara és només un tràmit per començar i aprovarem el punt".
Votació: a favor els 8 regidors de l'equip de govern més Serradelarca i els 2 d'ARA Junts i 1 de Fem Centelles s'abstenen.

4. Aprovar, si escau, la moció que presenten tots els grups polítics municipals per al Pacte per la governança dels residus i la millora de la recollida selectiva (Expedient número 1029-0005/2021).
Barquer, de l'equip de govern, "estem contents que hi ha hagut propostes de tots els grups". Recorda el viatge al País Basc "que va clarificar moltes coses". Per ell és molt important la responsabilitat compartida i demanar que la gent voti a favor pel bé del poble "és un punt de partida".
Giol intervé per dir "agrair l'esforç de trobar consensos i destaquem que hem fet aportacions al Pacte". Recorda que cal la implicació de la ciutadania.
Calm "no estem còmodes amb el contingut del Pacte i no s'han tingut en compte les nostres aportacions".
Sayós "recordo que la recollida porta a porta té problemes, però recolzem el sistema de Centelles".
Serradelarca "es poden afegir moltes coses, però que es podrà treballar entre tots".
Barquer assegura "que estem en un moment interessant on busquem solucions entre tots, tot i la desconfiança".
Votació per unanimitat de tots els regidors/es assistents.

5. Aprovar, si escau, l'expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars i condicions tècniques, mitjançant procediment obert i harmonitzat, per a la contractació dels serveis de neteja viària, recollida de residus i gestió de la deixalleria (Expedient número 2496-0001/2021).
Paré agraeix de part de tot l'equip de govern a la regidora Verdaguer la feina feta fins ara "és molt positiu tot el que presenta".
Verdaguer "hem fet un treball intens al llarg dels anys. Estem al 52 i escaig de reciclatge al poble. Però encara podem millorar i molt. Estem davant una proposta coherent". Recorda que volen arribar a tota la població. És un contracte per vuit anys. També diu "volem que tothom prengui consciència dels residus".
Morera explica el punt de vista del seu grup sobre el tema. "No s'ha aprofitat l'aportació del nostre grup i discrepem de la gestió de l'equip de govern. No creiem en el sistema de contenidors tancats".
Calm diu que discrepa de la gestió de l'equip de govern en la qüestió de la recollida i que no s'ha fet adequadament, demana que es farà amb els contenidors tancats.
Sayós "tot el treball fet ha estat feixuc i es podria millorar, però darrere hi ha un esforç molt gran".
Serradelarca " en treballar entre tots es podran canviar coses si cal".
Paré " és un ple ambiciós que ha de marcar un model propi de recollida i tots són vàlids, no hi ha sistema millor que un altre". Assegura que "Hem de millorar en la recollida i la neteja". "Marcarem un abans i un després. Volem obtenir unes dades positives". Agraeix la feina de la Rosa Puig i la Joana Rodríguez en el tema. I assegura que hem "apostat per la millor tecnologia del mercat i que hi haurà un control exhaustiu de com es fa la recollida".
AraJunts-AM preferiria que es posposés la votació del punt.
Votació: a favor els 8 regidors de l'equip de govern més Serradelarca i els 2 d'ARA Junts i 1 de Fem Centelles s'abstenen.

6. Aprovar, si escau, la modificació provisionalment de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022 dels números 1, 3, 4, 10, 17 i 22 (Expedient número 1216-0002/2021).
Castells explica les novetats de les ordenances on destaca la puja d'algunes d'elles i la posada a dia dels que estaven desfasats. Destaca el problema que ha suposat la sentència contra l'ingrés de les plusvàlues que cobraven els ajuntaments "ja que ha minvat els ingressos que eren essencials". També s'adapten els pagaments a persones que no poden pagar o no tenen prou ingressos. Segons Castells la filosofia dels preus és anar-se adaptant als preus dels pobles veïns.
Giol diu que sempre tenen la mà estesa quan fa falta.
Calm "estem d'acord amb l'IBI i altres punts. Ens falta bonificacions per cotxes que contaminen poc".
Sayós "vull expressar una queixa per la sentència contra les plusvàlues que perjudica molt als municipis".
Serradelarca "votarem a favor i presentarem aportacions al llarg de l'any".
Barquer "vull fer una reflexió. Centelles tenia pressió fiscal baixa i per tenir un bon estat del benestar ha d'estar actualitzats els ingressos, perquè els serveis s'han de donar cada dia".
Votació: a favor els 8 regidors de l'equip de govern més Serradelarca i els 2 d'ARA Junts. Mentre la regidora de Fem Centelles s'absté.

7. Aprovar, si escau, l'expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament, número 6/2021 (Expedient número 1627-0001/2021).
Castells explica un suplement de crèdit per cobrir pagaments de personal. "Que és completament necessària"
Giol diu que votaran a favor per primer cop d'una modificació de crèdit "perquè serveix per proveir diners per personal".
Per Calm "no aprovarem el punt perquè hi ha incongruències a l'equip de govern".
Serradelarca "necessitem personal i aprovarem la modificació".
Votació: a favor els 8 regidors de l'equip de govern més Serradelarca i els 2 regidors d'ARA Junts. Mentre la regidora de Fem Centelles vota en contra.

8. Aprovar, si escau, la modificació de la plantilla de personal exercici 2021 (Expedient número 1455-0002/2021).
Castells explica que és una "Modificació de personal aprovada el 25 de novembre. Una treballadora social, 2 places de treballador social 1 plaça auxiliar administrativa i un tècnic d'administració general.
Morera "la modificació de la plantilla era necessària".
Calm "amb els llocs de treball que presenteu falten tècnics i caldria tenir els llocs de treballs adequats".
Sayós "celebrem que regularitzen les places de treball de l'ajuntament"
Votació del punt: a favor tots els regidors/es assistents.

9. Aprovar, si escau, definitivament el Conveni de col·laboració pel desenvolupament urbanístic del nou subsector al Sector XIX, habitatge nord, per a l'ampliació del Cementiri municipal i l'ordenació de l'entorn fins al carrer de Guer (Expedient número 1376-0009/2021).
Paré explica que hi ha diferents terrenys implicats i que és un tema molt complex. "Buscarem el millor per tothom que està implicat a la zona".
Giol explica el seu punt de vista i recorda que una clàusula que van recomanar ells era clau per tirar endavant el projecte. "Tenim dubtes i reticències, però cal tirar endavant".
Calm "és difícil valorar, però tenim dubtes i farem un seguiment".
Sayós "ens vam abstenir i seguim en aquesta línia, tot i que no estem en contra de les millores a la zona".
Votació: a favor 7 regidors de l'equip de govern més Serradelarca i els 2 regidors d'ARA Junts, la regidora de Fem Centelles i Carme Sayós s'abstenen.
Paré acomiada els regidors i regidores i dona el ple per acabat.

» Convocatòria, ordre del dia i acta