Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal del 24 de novembre de 2021

29/11/2021

Ple municipal del 24 de novembre de 2021

Assistents: Josep Paré Aregallalcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM. Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES.
M. Àngels Bardolet Casas, actua com a secretària accidental de l'Ajuntament de Centelles.

Abans de començar l'alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió s'enregistrarà en vídeo i que funciona correctament el vídeo acta.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 29 d'octubre de 2021 (Expedient número 1032-0011/2021).
Sotmesa a votació s'aprova per unanimitat.

2. Aprovar, si escau, inicialment el Pressupost municipal d'ingressos i despeses de l'Ajuntament, de l'organisme autònom local residència Sant Gabriel, de les societats mercantils Electradistribució Centelles, SLUElectracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU, les bases d'execució i la plantilla de personal, exercici 2022 (Expedient 1619-0001/2021).
El projecte del Pressupost Municipal per a l'exercici 2022 puja la quantitat de set milions dos-cents quaranta-sis mil vuit-cents setanta-sis euros amb cinc cèntims (7.246.876,05 €), tant en despeses com en ingressos i, en conseqüència, sense dèficit inicial.
El projecte del Pressupost de l'Organisme autònom local residència Sant Gabriel per a l'exercici de 2022 puja la quantitat d'un milió sis-cents seixanta-nou mil euros (1.669.000,00 €) tant en despeses com en ingressos i, en conseqüència, sense dèficit inicial. Atès l'estat d'ingressos i de despeses de les empreses ElectradistribucióCentellesSLUElectracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU, de capital íntegrament municipal i tenien en compte que aquesta última és de nova creació i, per tant, encara no disposa d'activitat.
En aquest punt també inclou aprovar la plantilla i la relació dels llocs de treball del personal al servei de la corporació que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera i al personal laboral, així com el de l'Organisme autònom local residència Sant Gabriel i el de les empreses Electradistribució Centelles, SLU i Electracomercial Centelles, SLU, inclosa en els pressupostos.
López va ser l'encarregat d'explicar la filosofia dels pressupostos "on destaca el servei a les persones en tots els aspectes".
Giol afirma que no estan d'acord amb els pressupostos i votaran en contra.
Calm també critica els pressupostos i votarà que no.
Serradelarca "és un pressupost ajustat no votarem en contra"
Sayós "contenció de la despesa és el missatge dels pressupostos. Votarem a favor".
Barquer "pressupostos condicionats per la pandèmia i estem d'acord que les persones són prioritàries".
Castells "com ha dit el regidor López estem davant uns pressupostos adaptats a les persones". Destaca que l'Ajuntament ha de solucionar els problemes de la Residència i l'Escola bressol per la seva situació econòmica desfavorable. I afirma que les tarifes elèctriques perjudiquen l'Electracomercial.
Votacions: si els 8 de l'equip de govern i la regidora de Primàries. 3 no d'AraJunts i 1 no de Fem Centelles.

3. Aprovar, si escau, la relació de llocs de treball de l'exercici 2022 (Expedient 1457-0001/2021).
Paré "és com l'Ajuntament es vol organitzar i s'adequa la plantilla. Amb una estructura adequada a les necessitats i penseu que gestionar recursos humans no és fàcil".
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, va aprovar la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament i els informes que consten en l'expedient.

4. Aprovar, si escau, la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa per la prestació del servei a les piscines municipals i altres instal·lacions (Expedient 1216-0003/2021).
Arisa explica que han estudiat la proposta de l'explotació de la piscina i uns preus s'han acceptat i altres no.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, va aprovar provisionalment, per a l'exercici 2022 i següents, la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 21, la taxa per a la prestació del servei a les piscines municipals i altres instal·lacions.

5. Aprovar, si escau, el nomenament del representant de l'Ajuntament als Consells escolars dels centres educatius de Centelles. (Expedient 1032-0005/2019).
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa que el Consell Escolar dels centres públics estarà format per un regidor o per un representant de l'Ajuntament, del terme municipal a on es trobi el centre. Es demana nomenar al regidor d'Educació, Victor López Coronas, com a representant de l'Ajuntament als consells escolars municipals. Un cop aprovat pel plenari es notificarà l'acord als consells escolars municipals. López accepta el nomenament. Tot el plenari vota afirmativament per unanimitat.

6. Aprovar, si escau, el Pla d'Acció de Cooperació al Desenvolupament 2021-2023 (Expedient 1287-0007/2021).
Segons la proposta d'alcaldia "Centelles disposa d'una àmplia experiència en la construcció d'una ciutadania global que, des de la mateixa realitat local, coneix, actua i es mobilitza per un model econòmic, social i ambientalment sostenible, contribuint a la defensa dels drets humans i a promoure la pau i la justícia tant al mateix territori com a nivell mundial. Amb l'elaboració d'un nou Pla d'acció de Cooperació al Desenvolupament, s'ha volgut dotar d'una eina que permeti liderar des de l'Ajuntament una política pública que sigui capaç de sumar els esforços de les entitats del poble en pro d'una estratègia integrada en el conjunt de l'acció municipal, eficaç i de llarg termini en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament. El seu principal objectiu és assentar les bases d'una política pública de cooperació al desenvolupament que reculli la tradició de treball del municipi en aquest àmbit, en el marc d'oportunitats i desafiaments que enfronta la cooperació descentralitzada en l'actual context local i global. El procés d'elaboració d'aquest pla, que s'ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va iniciar el 2019 amb una diagnosi del treball en cooperació i solidaritat realitzat fins al moment a Centelles, i va seguir amb un procés participatiu amb la implicació de la ciutadania, els membres del Consell Municipal de Cooperació i els serveis de l'Ajuntament; la redacció de l'esborrany del pla a partir dels resultats de la diagnosi i del procés participatiu".
Votació afirmativa per unanimitat de tots els integrants del plenari

7. Aprovar, si escau, la Declaració institucional de tolerància zero davant les discriminacions per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i/o d'expressió de gènere (Expedient 1029-0006/2021).
Sayós explica "Un any més, l'Ajuntament de Centelles se suma a la commemoració del Dia Internacional contra les violències masclistes i renova el seu compromís de col·laboració en el desenvolupament de polítiques, plans, programes i accions que facin de Centelles un municipi lliure de violències masclistes, obert a la diversitat sexual i de gènere, respectuós i on es protegeixin i garanteixin els drets fonamentals de les persones".
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, adopta la Declaració institucional en la seva integritat.

8. Donar compte de la relació de decrets de l'Alcaldia, adjunta, de 24 de setembre de 2021 a 17 de novembre de 2021 (Expedient 1038-0001/2021).
L'alcalde dona compte de les resolucions adoptades per l'Alcaldia des de l'última sessió plenària ordinària.

9. Temes urgents. No hi ha temes urgents.

10. Precs i preguntes. Giol demana que hi hagi convocatòria especial per parlar del Palau del comtes, obres, ... Paré diu que es farà una comissió en els pròxims dies de coneixença i de treball.
Ferré demana sobre el codi ètic, en una altra pregunta sobre el Pla director de participació demana si es demora la seva posada en funcionament. Barquer contesta "un cop fet el reglament del Pla director es posaria en marxa i s'està treballant en el tema".
Calm demana per la problemàtica de la font Grossa on no hi ha gairebé cabal d'aigua. També demana per la zona càrrega i descarrega costat de l'Ajuntament. Castells contesta "sobre la font Grossa, l'aigua de la font està per sota i la sequera és molt gran, no treuen més aigua del que consta en els convenis". Arisa contesta sobre els aparcaments "em sento al·ludit i el motiu que el fem servir per aparcar és perquè de vegades anem tard i si hi ha lloc l'aprofitem". Morera demana quin ús es farà de "la corbata". El bar que hi ha a la pista del casal Macià. Calm critica com s'ha fet la zona i perquè es pren lloc a la gent gran. Chávez diu "no ho entenem com un bar sinó com un equipament cultural, era una prova que volíem fer. Hi ha coses criticables i de moment el conveni de "la corbata" s'ha acabat". Pel que fa a la gent gran "ara tenen la sala de vidre"."Al poble ningú es quedarà sense locals per fer activitats". I sobre la pista "no estarà oberta sempre de moment".
Sayós explica situació actual sobre la COVID-19. "Canalla hi ha un 70% vacunats tot i així és a les escoles és on hi ha la majoria de casos". Insisteix en el fet que vacunar-se és fonamental "al poble hi ha persones que no porten cap vacuna".

Paré acomiada el plenari donant les gràcies a la Sra. Bardolet i a tots els tècnics que fan possible el ple.

» Convocatòria, ordre del dia i acta