Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple municipal ordinari del 25 de maig de 2022

30/05/2022

Ple municipal ordinari del 25 de maig de 2022

Assistents: Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP i Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM. de Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES.
Actua com a secretari: Pol Julià Soler.

Abans de començar l’alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en vídeo.

MOTIVAR ACORDS PER URGÈNCIA Es presenten a la Junta de Portaveus dues mocions, l’alcalde demana la votació i la incorporació de les següents mocions a l’Ordre del dia:

- MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU
- ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA COMUNITAT DEL POBLE SAHARAUI

Sotmesa a votació la urgència de les mocions, s’aprova per unanimitat la seva incorporació al punt número 11. Temes urgents de l’Ordre del dia.

Primer punt.Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 23 de març de 2022 (Expedient número 1032-0003/2022). Sotmesa a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a 23 de març de 2022, s’aprova per unanimitat.

Segon punt. Aprovar, si escau, l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament, número 4/2022 (Expedient número 1627-0004/2022). Els Antecedents de fet  són que en el pressupost vigent és necessari fer un suplement i en el seu cas habilitació de crèdit extraordinari de diverses partides de despeses dels capítols 2, 4, 6 i 8 per tal de fer front a despeses que s’han de realitzar durant aquest any.

Hi ha 804.969,17 € de suplement de crèdit per Senyalització vies públiques, Clavegueram, Manteniment de parcs i jardins, Indemnitzacions per servei. Membres òrgans govern, energia elèctrica, cementiri. Subministraments. Enllumenat públic i Energia elèctrica d’Escoles, d’equipaments culturals, Poliesportiu, piscina coberta.
Edificis municipals, Biblioteca i per Activitats culturals: Festes i Cultura.

Com a crèdit extraordinari s’hi destina 135.292,40 € per aportació capital social Societat. Coneixement. Comunitat energètica pública teatre. Inversió informàtica.
Mobiliari. Transparència i difusió virtual i  un Conveni amb Col. CC Osona – abastament aigua Osona Sud Total.

S’informa de la procedencia des fons, Generalitat i Diputació basicament = 381.490,21 € i d’un romanent de tresoreria de  558.771,36 €. I de la destinació de les modificacions de crèdit  940.261,57 €.

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa set vots favorables (dels/de les representants del PSC-CP i de la CUP-TSP-AMUNT), una abstenció (de la representant de CENTELLES PER LA REPÚBLICA - PRIMÀRIES CATALUNYA) i cinc vots en contra (dels/de les representants de JxCAT-JUNTS, d’ARAJUNTS-AM i de FEM CENTELLES ) dels tretze membres que formen la corporació municipal,

Tercer punt. Aprovar, si escau, els dies festius locals de l’any 2023 (Expedient número 3037-0001/2022). Primer. les festes locals pròpies del municipi de Centelles seran els dies 1 de setembre i 30 de desembre de 2023. Segon. Notificar l’acord al Departament d’Empresa i Treball, de la Generalitat de Catalunya.”

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa vuit vots favorables (dels/de les representants del PSC-CP, de JxCAT-JUNTS i de la CUP-TSP-AMUNT) i cinc abstencions (dels/de les representants d’ARAJUNTS-AM, de FEM CENTELLES i de CENTELLES PER LA REPÚBLICA - PRIMÀRIES CATALUNYA) dels tretze membres que formen la corporació municipal.

Quart punt. Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament pel finançament de les obres de construcció del dipòsit de Sant Marc i analitzadors en continu (Expedient número 1376-0008/2022).

Es trata d’autoritzar i disposar les obligacions econòmiques que se’n deriven corresponents a la liquidació de l’exercici 2022 per un import total de setze-mil set-cents trenta-cinc euros amb catorze cèntims (16.735,14€) corresponents a la partida pressupostària 161-46500. I per subordinar l’eficàcia del conveni per a l’any 2023 a l’existència de crèdit adequat i suficient per afrontar l’import de setze-mil set-cents trenta-cinc euros amb tretze cèntims (16.735,13€) d’acord amb el que estableix l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa els tretze vots favorables del plenari

Cinquè punt. Aprovar, les bases reguladores per atorgar ajuts socials per activitats esportives dins el programa Esport per a tothom (Expedient número 2779-0001/2022) . L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords:

Primer. Aprovar les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts socials per activitats esportives dins del programa “Esport per a tothom” per a famílies residents a Centelles.

Segon. Sotmetre les bases a exposició pública mitjançant anunci en el BOP i en el tauler d ́anuncis de la corporació, pel termini de 20 dies hàbils, a fi i efecte que es puguin formular les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients.

Sisé punt: Aprovar la sol·licitud de reconeixement de la compatibilitat professional de MPC (Expedient número 1484-0009/2022). L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords: El Ple concedeix la compatibilitat professional a la Sra. Montserrat Prat Clot amb DNI  52159XXXX, treballadora laboral temporal de l’Ajuntament, adscrita a l’àrea de promoció econòmica com a insertora laboral, amb el benentès que cap d’aquestes activitats professionals es realitzin al municipi de Centelles ni suposin una modificació de la jornada laboral ni de l’horari que actualment realitza la interessada a l’ajuntament de Centelles.

Setè punt. Es va aprobar el Reglament de participació ciutadana (Expedient número 1218- 0001/2022).  L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa vuit vots favorables (dels/de les representants del PSC-CP, de JxCAT-JUNTS i de la CUP-TSP-AMUNT) quatre abstencions (dels/de les representants d’ARAJUNTS-AM i de FEM CENTELLES) i un vot en contra (de la representant de CENTELLES PER LA REPÚBLICA - PRIMÀRIES CATALUNYA) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar els següents acords: Primer. Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Centelles, el text íntegre del qual s'annexa a la present resolució com Annex. Segon. Sotmetre el Reglament al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic d'edictes (E-Tauler) de l'Ajuntament, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. Tercer. Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini d'informació pública, el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Centelles que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament i es publicarà el text íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.

Vuité punt. Aprovar la Moció per a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores (Expedient número 1029-0002/2022). Es va proposar que el plenari de l’Ajuntament de Centelles porti a terme els següents acords: Aprovar la Declaració Per a uns municipis i comunitats, Adherir-se a la Declaració Per a uns municipis i comunitats i notificar l’aprovació i adhesió a Diputació de Barcelona mitjançant l’adreça electrònica aiss.scic@diba.cat. Aquest punt es va aprobar per unanimitat.

En resum es proposa:

  1. Impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de l’acció municipal des d’una perspectiva de democratització de la cura i de corresponsabilització d’homes i dones.
  2. Afavorir l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat, en el marc de la cooperació interadministrativa, i apostant per la innovació social.
  3. Incorporar la perspectiva de la interdependència, del cicle vital i de l’atenció centrada en la persona en la resposta a necessitats de cura per tal de promoure la flexibilitat i adaptabilitat als contextos, circumstàncies i necessitats específiques, singulars i canviants.
  4. Promoure accions per fomentar la dignitat i l’autonomia de les persones des de la lògica de la prevenció.
  5. Mostrar el valor positiu de la cura, i contribuir a avançar en equitat en la distribució social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat.
  6. Impulsar el reconeixement i facilitar suport i acompanyament a les persones que cuiden, de forma professional o no.
  7. Enfortir aliances entre l’administració local, les entitats del tercer sector social i les iniciatives comunitàries per impulsar espais de coproducció publicocomunitària en la resposta a necessitats de cures i a la soledat no desitjada.
  8. Promoure, d’acord amb el marc de responsabilitats de les diferents administracions, accions d’accessibilitat als espais públics i habitatges, així com d’adaptació funcional de les llars, per garantir un millor exercici de la cura en un municipi que afavoreixi entorns facilitadors de la convivència, la reciprocitat i la cohesió social.
  9. Fomentar la participació de les persones implicades en els processos de provisió i recepció de cura per repensar el model d’atenció a les necessitats.
  10. Potenciar i ser part activa d’espais de debat, coneixement, intercanvi i treball en xarxa per avançar en posicionament, estratègies i actuacions que permetin millorar la qualitat dels serveis de cures, des de l’equitat i la justícia social i de gènere.

Novè punt. Donar compte del decret de l’Alcaldia número 89-2022, sobre l’oferta d’ocupació pública extraordinària per estabilització́ de l’anualitat 2022 (Expedient número 1454-0001/2022). Es per aprovar l’oferta pública extraordinària d’ocupació per a l’estabilització de l’anualitat 2022, formada per les una quinzena de places diverses.  

Desè punt. Donar compte de la relació́ de decrets de l’Alcaldia, adjunta, de 22 de març de 2022 a 18 de maig de 2022 (Expedient número1038-0001/2022). L’alcalde dóna compte, mitjançant relació succinta, prèviament distribuïda, de les resolucions adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, sens perjudici de la facultat de tots els regidors de poder consultar els llibres de resolucions corresponents, als efectes de l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Onzé punt. Temes urgents. Primer es va tractar la “MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU que va llegir Anna Chávez Calm, presidenta de la Comissió de Portaveus, fa lectura de la Moció que es transcriu literalment:

El Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que esta en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura deis jutges de pau.

Davant d'aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de l'adopció d'aquestamesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a Catalunya.

A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat caràcter tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la historia la seva utilitat i eficàcia en la resolució deis conflictes.

Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada sobretot en la mediació.

Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més amplia a Catalunya són competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil.

La figura del jutge de pau és l'única institució de justícia que és plenament democràtica ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això d'una major confiança i respecte deis veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen. les seves responsabilitats.

L'eliminació deis jutges de pau suposa un buidatge decompetències reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l'autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l’encarirà i augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç.

Ens trobem, donçs, amb un nou intent d'uniformització del Govern espanyol, un atac directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més ineficient, i que ignora l'opinió deis municipis.

És per tot això que l'Associació Catalana en pro de la Justícia, entitat que agrupa als jutges de pau de Catalunya proposa l'adopció dels següents acords:

Primer. Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma eficient i eficaç; a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la resolució deis conflictes.

Segon. Instar el govern de l'Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia, en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir a Catalunya les seves funcions.

Tercer. Comunicar l'adopció d'aquests acords al Congrés deis Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat va aprovar la Moció en la seva integritat.

La segona moció era “ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA COMUNITAT DEL POBLE SAHARAUI. Les entitats pro-saharauis de Centelles considerem que la posició expressada pel nostre govern sobre la situació de la colònia espanyola del Sàhara Occidental és contrària a la legalitat internacional. Ens causa indignació comprovar om per unes coses s’exigeix el compliment de la legalitat i per altres no ens importa no complir la llei. Volem recordar que el Marroc va enviar i va ocupar il·legalment el Sàhara Occidental, que era una colònia espanyola pendent de descolonitzar, causant milers de mors entre la població sahrauí. Per això resulta incomprensible i aberrant que els governs europeus i en particular l’espanyol, plantegin ara que el conflicte es resolgui com vol el Marroc sense comptar amb el poble sahrauí.

Hi ha resolucions de les Nacions Unides que indiquin clarament que el Sàhara ha estat i està sent ocupat il·legalment, així com del Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia on s’expressa clarament que no hi ha vincle entre el Marroc i els territoris del Sàhara Occidental.

Hi ha també resolucions del Tribunal de Justícia Europea de Luxemburg on s’expressa clarament que les riqueses del Sahàra Occidental estan espoliades il·legalment per empreses de la potència invasora.

Està arribant un moment en què moltíssims ciutadans espanyols ens plantegem quines fosques raons d’estat hi ha perquè el nostre govern s’aliï amb el veí que quan vol utilitza les persones, els seus propis ciutadans, com a ostatges dels seus interessos econòmics.

Espanya amb aquesta posició ha creuat una línia vermella, i és la de la imparcialitat, la de ser garant que s’aconseguiria una solució justa i digna al conflicte entre les dues parts, sabent del patiment de la població sahrauí desplaçada des de fa ja 50 anys.

Finalment, ens preguntem qui són i quin poder ètic i moral tenen els països que decideixen unilateralment quina és la millor solució per a un poble, el sahrauí, sense comptar per res amb ell. Deu ser que tenen por al referèndum pel qual el mateix poble sahrauí manifesti els seus desitjos per al seu futur, a més de fer una campanya de desprestigi cap a l’únic representant del poble sahrauí reconegut per l’ONU, el Front Polisario.

Per tot això, manifestem el nostre total rebuig i oposició a la posició del govern espanyol sobre el Sàhara Occidental i insta tota la societat espanyola a manifestar-se públicament.”

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, aprova la Moció en la seva integritat.

 Dotzè punt. Precs i preguntes. Comença el regidor Giol destacant la resposta obtinguda en diversos punts i demanar perquè els jardins del poble estan descuidats. Chávez respon “s’està treballant en la millora de parcs i jardins. Nosaltres volem un model que sigui per tothom”.

Calm demana com esta el tema de la font grossa, també diu que no es compleix la llei de contractació i quant es posarà en marxa la contractació del bar del casal. Castells diu “hem tingut de fer un manteniment i pel que fa l’aigua es un tema que falta l’estudi hidrològic”. Chávez diu que l’espai del costat del casal seguirà fent la seva labor cultural. Calm demana “Com tenim el codi ètic?” Paré respon que ja està aprovat.

Serradelarca demana un estudi dels sostres de la Gavarra per mirar si es poden posar plaques solars.

Sayòs demana com està Pla de salut.

Morera demana com va la recollida d’escombraries. Verdaguer respon “que cada vegada hi ha més gent que hi intervé positivament”. “S’ha reduït un 31 per cent el rebuig. La recollida ha passat a un 51%. Tenim un 20% més de gent que porta a la deixalleria· Gairebé estem a la mitjana comarcal”. En resum diu “que tenim una bona qualitat en general”. I recorda que el multiproducte va a una planta de triatge.

Sense més preguntes l’alcalde dona per acabat el ple.

» Convocatòria, ordre del dia i acta