Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple extraordinari del 28 de juny de 2022

30/06/2022

Ple extraordinari del 28 de juny de 2022

Assistents : Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM. Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES.

Pol Julià Soler, és el secretari de l’Ajuntament de Centelles.

Excusa l’assistència: Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM

Abans de començar l’alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en vídeo.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors, de 25 de maig i de 8 de juny de 2022 (Expedient número 1032-0004/2022 i 1032- 0005/2022). Sotmeses a votació els esborranys de les actes de les sessions anteriors, corresponent a 25 de maig i 8 de juny de 2022, s’aproven per unanimitat dels membres assistents.
  2. Aprovar, si escau, el Compte general del pressupost de l’Ajuntament, el de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, el de l’Electradistribució Centelles, SLU, el de l’Electracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU, exercici 2021 (Expedient número 1640-0001/2022).

La Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 12 de maig de 2022, va informar favorablement el Compte general de l’exercici 2021. Amb els vots favorables de: Josep Paré Aregall, Antoni Castells Preseguer, Víctor Barquer Cruz i Úrsula Serradelarca Rivera.
Amb els vots desfavorables de: Alfons Giol Amich i Dolors Calm Morera.
La regidora Carme Sayós Motilla va excusar la seva existència.

El  Compte general es va exposar al públic pel termini de quinze dies i vuit més, mitjançant un anunci al BOP, de 18 de maig de 2022, i durant aquest termini no es van presentar reclamacions, objeccions o observacions.

Es va proposar al plenari: Primer. Aprovar els Comptes i els Estats que formen part del Compte general de l’exercici 2021, així com els seus annexes, presentats d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i que esta integrada:
- Pel Compte de la pròpia entitat
- Els organismes autònoms: Residència Sant Gabriel
- Les societats mercantils de capital íntegrament municipal: Electradistribució Centelles, SLU. Electracomercial Centelles, SLU. Electrageneració Centelles, SLU

Segon. Donar compte de l’aprovació del Compte general exercici 2021 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes amb la signatura i amb la documentació que estableix la normativa.”

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, vuit vots favorables (dels/de les representants del PSC-CP, de la CUP-TSP-AMUNT i de CENTELLES PER LA REPÚBLICA - PRIMÀRIES CATALUNYA) i quatre vots en contra (dels representants d’ARAJUNTS-AM, de FEM CENTELLES i de JxCAT-JUNTS) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar els següents acords:

Primer. Aprovar els Comptes i els Estats que formen part del Compte general de l’exercici 2021, així com els seus annexes, presentats d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i que esta integrada:

- Pel Compte de la pròpia entitat - Els organismes autònoms: Residència Sant Gabriel
- Les societats mercantils de capital íntegrament municipal: Electradistribució Centelles, SLU. Electracomercial Centelles, SLU Electrageneració Centelles, SLU

Segon. Donar compte de l’aprovació del Compte general exercici 2021 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes amb la signatura i amb la documentació que estableix la normativa.

  1. Aprovar, si escau, l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament i de l'organisme autònom local residència Sant Gabriel, així com la rectificació a 31 de desembre de 2021 (Expedient número 1566-0001/2022).

L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, la qual cosa suposa onze vots favorables (dels/de les representants del PSC-CP, d’ARAJUNTS-AM, de la CUP-TSP-AMUNT, de JxCAT-JUNTS i de CENTELLES PER LA REPÚBLICA - PRIMÀRIES CATALUNYA) i una abstenció (de la representant de FEM CENTELLES) dels tretze membres que formen la corporació municipal, va adoptar els següents acords:

Primer. Aprovar inicialment la rectificació de l’Inventari General de béns i drets de la corporació a 31 de desembre de 2021, per un import de quaranta-quatre milions nou-cents trenta-tres mil cent trenta-dos euros amb quaranta cèntims (44.933.132,40 €), al incorporar les altes produïdes durant l’exercici per un import de tres-cents seixanta-tres mil cent vint-i- un euros amb cinc cèntims (363.121,05 €) i deduir les baixes durant l’exercici, per un import de zero euros (0 €).

Segon. Aprovar inicialment la rectificació de l’Inventari General de béns i drets de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel a 31 de desembre de 2021, per un import de cinc-cents quaranta-vuit mil set-cents quaranta-dos euros amb sis cèntims (548.742,06 €), al incorporar les altes produïdes durant l’exercici per import de seixanta-quatre mil set- cents cinquanta-un euros amb tretze cèntims (64.751,13 €).

Tercer. Exposar l’acord a informació pública pel termini de 20 dies al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Quart. Remetre una còpia de l’Inventari General, autoritzat pel secretari de la corporació i amb el vist-i-plau del president, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’article 105.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals.

Cinquè. En el supòsit que no es presentin al·legacions ni reclamacions l’acord inicial esdevindrà definitiu.

  1. Donar compte de les auditories de les empreses mercantils Electradistribució Centelles, SLU, Electracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU, exercici 2021(Expedient 1204-0003/2022).

El regidor d’Educació Víctor López Coronas, s’absenta del Ple per raons personals.

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. El president aixeca la sessió.

» Convocatòria, ordre del dia i acta