Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari del 28 de setembre de 2022

30/09/2022

Ple ordinari del 28 de setembre de 2022

Asistents: Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES.

Pol Julià Soler, secretari de l’Ajuntament de Centelles.

Abans de començar l’alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en vídeo.

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 27 DE JULIOL DE 2022. EXPEDIENT 1032-0008/2022

Sotmesa a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent a 27 de juliol de 2022, s’aprova per unanimitat.

 1. APROVAR, ES ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2022. EXPEDIENT 2697-0003/2022

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords:

 1. Aprovar la revisió del Padró d’Habitants a 1 de gener de 2022, en atenció a l’estat del procediment de xifres de la Diputació de Barcelona segons documentació adjunta i que és la mateixa que l’Institut Nacional d’Estadística, 7.641 habitants.
 2. Que els resultats numèrics d’aquesta revisió anual es remetin a l’Institut Nacional d’Estadística.
 3. APROVAR, SI S’ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA D’OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DE 1002,8 KWP SOBRE TERRENY CONNECTADA A LA XARXA ELÈCTRICA. EXPEDIENT NÚMERO 1384- 0004/2022

Es tractava d’aprovar l’expedient de contractació administrativa d’obres del Projecte executiu d’instal·lació solar fotovoltaica de 1002,8 kWp sobre terreny connectada a la xarxa elèctrica al polígon industrial la Gavarra. El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat d’un milió quatre-cents vuitanta-tres mil dos-cents noranta- tres euros amb vint cèntims (1.483.293,20 euros) IVA inclòs; l’IVA que correspon aplicar és el 21% i ascendeix a la quantitat de dos-cents cinquanta-set mil quatre-cents trenta-un euros amb cinc cèntims (257.431,05€); i s’estima el termini d’execució de les obres de 12 setmanes, a comptar des de la data de la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

L’Ajuntament en Ple va aprobar el punt per unanimitat.

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, ANUALITAT 2022. EXPEDIENT 1457-0001/2022

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords:

Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball 2022 amb la finalitat d’esmenar les errades materials que s’hi contenen i que són les següents:

Un lloc de treball ha de ser “Tècnica Auxiliar Biblioteca” i categoria C1 segons proves d’accés, convocatòria i contracte vigent. L’altre ha de ser “Dinamitzador/a juvenil”, i el grup de classificació ha de passar a A2 segons nivell d’estudis demanats a la convocatòria. La jornada de treball és de 25 hores. Un tercer a esmenar ha de ser: “Tècnic/a d’Informació juvenil, igualtat i habitatge”, grup de classificació A2, jornada complerta de 37,5 hores. (en la convocatòria es demanava nivell d’estudis universitaris d’educació social). I finalment la nomenclatura proposada és: “Auxiliar Administratiu/a”.

 1. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DELS AJUTS A ESPORTISTES AMATEURS D’ESPORTS INDIVIDUALS D’ELIT QUE PARTICIPEN EN ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA, D’ESPANYA, D’EUROPA, DEL MÓN I ALS JOCS OLÍMPICS, RESIDENTS A CENTELLES, DURANT LA TEMPORADA 2021-2022. EXPEDIENT 2244- 0005/2022

És d’interès per a l’Ajuntament de Centelles fomentar la participació d’esportistes d’elit en campionats de Catalunya, d’Espanya, Europa, Mundials i als Jocs Olímpics. En el pressupost municipal de 2022 hi ha consignat en la partida SUBVENCIONS ESPORTISTES D’ÈLIT un import màxim de 9.000,00 euros.

El punt es va aprobar per unanimitat.

 1. APROVAR, SI ESCAU, RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI BESÓS TORDERA. EXPEDIENT 1376-0017/2022

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, va adoptar els següents acords:

Primer. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera aprovat en sessió de Junta General del dia 22 de juny de 2022, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

Tercer. Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.

Quart. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

Cinquè. Formular encàrrec al Consorci Besòs Tordera per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Sisè. Donar trasllat del present acord al Consorci Besòs Tordera, als efectes escaients.

 1. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA, ADJUNTA, DE 22 DE JULIOL DE 2022 A 20 DE SETEMBRE DE 2022. EXPEDIENT 1038-0001/2022

L’alcalde dona compte, mitjançant relació succinta, prèviament distribuïda, de les resolucions adoptades per l’Alcaldia des de l’última sessió plenària ordinària, sens perjudici de la facultat de tots els regidors de poder consultar els llibres de resolucions corresponents, als efectes de l’article 42 del Reglament d’organització́, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 1. TEMES URGENTS

No hi va haver temes urgents, una moció que hi havia es v apassar al proper ple.

 1. PRECS I PREGUNTES

Abans dels precs i preguntes Sayòs anuncia que deixa l’equip de govern i totes les atribucions que tenia i passa a ser una regidora més del plenari “el nostre objectiu es servir a les persones”.  Agraeix a tothom amb qui ha treballat aquests anys. Paré diu que esta satisfet de la feina feta de la regidora de JUNTS. Giol li dona la benvinguda al “club de l’oposició”. Calm “respectem la posició però no l’entenem massa”. Barquer li pregunta si es un joc polític o hi  ha altres raons. Paré diu a Giol “que vostès no treballen per Centelles i no són cap alternativa”. Giol lamenta que no s’haguessin posat d’acord tots els grups per desbancar el grup del PSC-CP.

Giol critica la tala d’arbres a la zona de la font dels paraigüets, Arisa diu que som coneixedors.. Morera fa tres preguntes sobre l’aigua i un projecte del pla del mestre, Arisa diu que es van fer coses per millorar l’accés. Ferré demana sobre robatoris diversos i demana si hi ha problema de seguretat. Castells contesta que hi ha entrades a domicili com tota la vida, però no tenim problema de seguretat. Segons els Mossos si que hi ha delictes informàtics. Serradelarca demana més seguretat a l’estació entre el tren i la sortida al carrer. Castells diu que la seguretat no correspon al municipi però que ho vetllen.

Acabades les preguntes i els precs el president aixeca la sessió anunciant un proper ple pel octubre.

» Convocatòria, ordre del dia i acta