Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari de 26 d'octubre de 2022

31/10/2022

Ple ordinari de 26 d'octubre de 2022

Asistents: Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES.

Pol Julià Soler, secretari de l’Ajuntament de Centelles.

Abans de començar l’alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió́ s’enregistrarà̀ en vídeo.

L’alcalde demana incorporar un nou punt per un tema del Consell comarcal. Tots els grups hi estan d’acord.

Punt  primer. Aprovar, si escau, l’ esborrany de l’acta de la sessió anterior de 28 de setembre de 2022. Expedient número 1032-0009/2022.

Sense adicions s’aprova per tots els grups l’acte del ple anterior del 28 de setembre.

Punt segon. Aprovar, si escau, l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament, número 6/2022. Expedient número 1627-0006/2022

Per un valor de 1.877.000 euros. “Per no augmentar la pressió fiscal”, diu Castells, “en la sisena modificació incorporem 472.000 €”. “En aquesta modificació hi ha les subvencions per habitatges i seguim estan al costat de les persones”. També hi ha diners pel funcionament d’equipaments municipals. Per Castells “s’arrodoneix la feina que s’ha anat fent”. En inversions hi ha uns 579.000 euros. 260.000 euros per vies publiques. Uns 248.000 euros per serveis. Per castells cal invertir pel benestar de la gent. 190 mil euros es destinen a la residencia d’avis.

Giol “es tracta de la modificació més important. En total incrementen el pressupost en més de 5 milions”. Es queixa que algunes partides no  han estat correctament explicades pels regidors pertinents.

Calm diu que no es porta bé el tema dels pressupostos. “Cada dos mesos presenten una modificació”. “portem més de cinc milions modificats”.

Barquer diu que s’està fent un esforç per poder tirar endavant el poble. I no “estic d’acord que es tractin d’electoralistes”.

Castells contesta les intervencions “tenim crèdit humà per portar a terme les modificacions” i també nega que es faci electoralisme. Afegeix que “totes les modificacions d’aquesta modificació les considerem necessàries”.

Es vota per majoria absoluta, 7 vots a favor, equip de govern PSC-CP més Barquer, 1 abstenció de Serradelarca i 5 vots en contra, Sayós, 3 d’ARAJUNTS-AM i 1 de Fem Centelles.

Punt tercer. Aprovar, si escau, l’expedient de modificació de crèdit de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, número 2/2022

Es tracta de aportar diners a la residencia. Enfocats als serveis, sous, serveis energètics, etc. Castells explica hem fet inversions per estalvi energètic. “remarcaria la partida de 53 mil per mantenir el servei”.

Giol demana reflexió pausada pel servei de la residència.

Calm “estem d’acord de donar suport a la Residència però la voldríem reconduir”.

Sayós per nosaltres es vital servei a la persona.

Serradelarca “tot el que sigui per la gent gran no te discussió”.

S’aprova per majoria absoluta, 8 vots a favor, 6 de l’equip de govern PSC-CP més Barquer i Serradelarca, 1 abstenció de Sayós i 4 vots en contra, 3 d’, ARAJUNTS-AM i 1 de Fem Centelles.

Punt quart. Aprovar, si escau, l’aprovació inicial de les ordenances fiscals per a l’exercici 2023. Expedient número 1216-0003/2022

Castells explica que “fem una gestió molt propera a la ciutadania”. I que s’adapta tot a la normativa vigent actualitzant els redacta on calgui. Diu que per l’Ajuntament ajudar a la ciutadania “es no apujant impostos i taxes”.

Ferré, “nosaltres també volem congelar impostos per l’any vinent”. Hem fet propostes que no s’han tingut en compte.

Calm diu que es el que toca no apujar impostos i taxes.

Barquer diu que a Centelles es podria pujar una mica els ingressos via impostos.

Chávez demana que les propostes del grups polítics es coordinin “nosaltres hi estem oberts”.

S’aprova per majoria absoluta, 9 vots a favor, 6 de l’equip de govern PSC-CP més Barquer, Sayós i Serradelarca, i 4 abstencions, 3 d’, ARAJUNTS-AM i 1 de Fem Centelles.

Punt cinquè. Aprovar, si escau, la suspensió potestativa de llicències i tramitacions de planejament a la zona delimitada pel Pla de Millora Urbana, àmbit El Vapor. Expedient número 2249-0001/2022

Paré diu “Es tracta d’estudiar bé els usos que ha de tenir aquest entorn que al ser tant cèntric condiciona molt el futur de la vila”.

Giol diu que es un tema sensible i important. Cal obtenir consens.

S’aprova per majoria absoluta, 8 vots a favor, 6 de l’equip de govern PSC-CP més Barquer, i Serradelarca, 2 abstencions de Sayós i Calm i  3 en contra d’, ARAJUNTS-.

Punt sisè. Aprovar, si escau, el Text refós de la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (MP38) al Sector XIX per a l’ampliació del Cementiri i l’ordenació de l’entorn fins al carrer de Guer. Expedient número 2249-0001/2020

Es tracta de les modificacions que es proposen a la zona. Chávez diu que cal fer unes petites modificacions.

Giol cal posar-lo a una reflexió global “suposem que la modificació prosperarà però pensem que són interessos de la propietat”.

Calm no hi esta d’acord amb fer modificacions.

Sayós diu que seguiran abstenir-se.

Chávez diu que “Per l’equip de govern es important poder treballar a la zona”

S’aprova per majoria absoluta, 8 vots a favor, 6 de l’equip de govern PSC-CP més Barquer, i Serradelarca, 2 abstencions de Sayós i Calm i  3 vots en contra d’ARAJUNTS-AM.

Punt setè. Aprovar, si escau, la modificació del Cartipàs municipal, atesa la renúncia de la representant del grup polític municipal JXCAT-JUNTS. Expedient número 1032-0005/2019

S’explica que Carme Sayós ha deixat tots els seus càrrecs per la dimissió de fa uns mesos i per tant canvia la seva percepció econòmica. Arisa i Castells agafen part de les funcions que exercia.

S’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents.

Punt vuitè. Aprovar, si escau, el conveni de gestió entre el Consorci d’Osona de Serveis Socials i l’Ajuntament de Centelles per a l’encomana de gestió del servei d’ajuda a domicili i altres programes d’ajuda social. Expedient número 2824-0005/2022

Suposa uns 92.000 euros de despesa, Verdaguer explica que fan a la zona en aquest aspecte i com s’apliquen els programes de serveis. 

S’aprova per majoria absoluta de tots els regidors presents.

Punt novè. Donar compte de la Sentència número 201/2022, de 21 de juny, que estima el recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Borrox Finance, SL. Expedient número 1366-0002/2021

Es condemna a l’Ajuntament a pagar una quantitat perquè el fallo judicial li es contrari. Castells diu que estàvem segurs que es guanyaria el plet. Diuen que es recorrerà. 

Punt desè. Temes urgents aprovar si s’escau el Conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació i/o del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments, entre el Consell Comarcal d’osona i l’Ajuntament de Centelles. 

Era titularitat de l’Ajuntament i es passa al Consell Comarcal. Deixa sense efecte els acords anteriors en aquesta temàtica.

Paré explica que ja tenen “un conveni amb el consorci del Besos, la depuradora, per les aigües de sant Pau. I amb el Consell Comarcal era fonamental fer un acord”.

S’aprova per unanimitat.

Sense més punts per tractar l’alcalde dona per acabat el ple.

 » Convocatòria, ordre del dia i acta