Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari de 23 de novembre de 2022

28/11/2022

Ple ordinari de 23 de novembre de 2022

Asistents: Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES.

Pol Julià Soler, secretari de l’Ajuntament de Centelles.

Abans de començar el ple l’alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió́ s’enregistrarà̀ en vídeo.

Punt primer. Motivar incorporació́ de punts urgents, si s’escau.

Incorporar un punt, el 10, per tractar del jutge de pau. I la lectura del manifest del 25 N. Tots els regidors estan a favor de la incorporació.

Punt segon. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de 26 d’octubre de 2022. Expedient número 1032-0010/2021

Es vota per unanimitat l’aprovació de l’acte de la secció anterior.

Punt tercer. Aprovar, si escau, inicialment el Pressupost municipal d’ingressos i despeses de l’Ajuntament, de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, de les societats mercantils Electradistribució Centelles, SLU, Electracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU, les bases d’execució i la plantilla de personal, exercici 2023. Expedient número 1619-0001/2022

Es tracta d’un muntant d’ingressos i despeses de 6.765.000 euros aproximadament.

Pel que fa a la residencia sant Gabriel es d’un 1.729.000 euros aproximadament

Pel que fa a l’electra uns 6 milions d’ingresos i despeses.

Castells, regidor d’economia. diu que “es un pressupost molt acurat”. I que “desgraciadament no hem pogut comptar amb molta ajuda de les empreses elèctriques”.  Destaca que “No volem augmentar la pressió fiscal i volem mantenir el benestar social”. 

Giol “per nosaltres el pressupost segueix la tonalitat dels darrers pressupostos” “preocupant pel que fa als ingressos”. Acusa l’equip de govern de “prepotència”. I d’utilitzar la informació local com a òrgan de propaganda del govern.

Per Calm demana que no es vagin fent modificacions del pressupostos i analitza el pressupost punt per punt “es un pressupost poc assumible”. També demana “que es tingui un poble net”. Anuncia vot contrari.

Sayós “no son els pressupostos que presentaríem nosaltres”. I volem mostrar una total disconformitat”, Anuncia votar en contra.

Serradelarca, “veiem un deute a pagar en 10 anys”. El pressupost residència es necessari però ens abstindrem.

Barquer anuncia que hi ha diferents tipus d’oposició “la col·lectiva parteix d’una proposta de govern”. ”Nosaltres tenim un pla de mandat executat amb menys o més fortuna”. Voldria que l’oposició fes un pressupost alternatiu.

Chávez agraeix a Serradelarca les seves aportacions prèvies al plenari. I critica que els altres grups no hagin demanat res al respecte i les seves critiques de prepotents i arrogants “que no hi estem d’acord”.

Castells “senyor Giol avui heu vingut a fer un discurs polític”. “I normalment no heu fet res al llarg de la legislatura”. Recorda que “hem passat uns anys complicats que hem resolt amb solvència”.

Paré assegura “que els recursos són els que són i  la prioritat són les persones”. “Hem estat al servei de  les persones i seguirm així”.

S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció de Serradelarca i el vot en contra de ARAJUNTS i FEM CENTELLES.

Punt quart. Aprovar, si escau, l’increment de l’1,5% de les retribucions a tot el personal de l’Ajuntament, de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel i empreses mercantils públiques. Expedient número 3002-0001/2022

Seguin la normativa oficial es fa la puja corresponent. Paré diu que “hi ha un augment important de la inflació i cal que es reflecteixi al personal”.

El punt queda aprovat per unanimitat de tots els regidors i regidores.

Punt cinquè. Aprovar, si escau, provisionalment la modificació de les ordenances fiscal per a l’exercici 2023, números 13 i 23. Expedient número 1216-0003/2022

La 13 per parades, barraques, etc. I la 23 per estada en residencies.  Per Castells, “hem de començar a actualitzar les tarifes després d’aquests anys de pandèmia i problemes”.

El punt queda aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de la resta de regidors.

Punt sisè. Aprovar, si escau, el Programa d’Actuació́ Municipal d’Habitatge (PAMH). Expedient número 1287-0006/2021

Barquer, regidor d’habitatge, es un programa demanat a la Diputació de Barcelona. Que determina que cal fer i com. “Partim de la diagnosi”. Hi ha accions començades i altres de previstes. “Tenir una situació controlada i saber les necessitats”.

El punt queda aprovat per unanimitat amb els vots a favor de tots els regidors i regidores assistents.

Com que es va just de temps, per complir l’horari els punts que segueixen van molt més rapids i amb intervencions justes.

Punt setè. Aprovar, si escau, el Protocol intern per a la prevenció, detecció, actuació, seguiment i reparació davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere de l’Ajuntament de Centelles. Expedient número 2867-0008/2021

Verdaguer, explica que està fet amb el suport de la Diputació.

Per Ferré, demana que es faci un seguiment per saber si funciona i sobretot evitar fets discriminatoris.

Per Calm “estem davant d’un protocol necessari i imprescindible i cal fer-hi un seguiment”

Sayós diu “que el millor seria que mai s’hagués d’aplicar”.

El punt queda aprovat per unanimitat amb els vots a favor de tots els regidors i regidores assistents.

Punt vuitè. Aprovar, si escau, les bases de subvencions a les comunitats de propietaris. Expedient número 2244-0013/2022

Per poder fer obres de manteniment bàsicament. 

Arisa “no volem que ningú es quedi fora de les subvencions”.

El punt queda aprovat per unanimitat amb els vots a favor de tots els regidors i regidores assistents.

Punt novè. Aprovar, si escau, l’adhesió a l’Associació internacional de ciutats educatives. Expedient número 1181-0001/2022

Per formar-ne part s’ha de complir la normativa .

López, regidor d’educació, esperem que sigui aprovada l’adhesió es important per l’educació dels nens i de la societat.

Morera explica que es molt important el compromís que es proposa. Però que cal “estar amatent a fer que el municipi s’impliqui”.

El punt queda aprovat per unanimitat amb els vots a favor de tots els regidors i regidores assistents.

Punt desè. Aprovar si s’escau la renovació del càrrec de jutge/essa de Pau titular

Designar Josep Font Giol com a jutge de Pau de Centelles. Era necessari renovar el càrrec que ja exercia per tant es renova a  Josep Font.

El punt queda aprovat per unanimitat amb els vots a favor de tots els regidors i regidores assistents. 

Punt onzè. Donar compte de la relació de decrets de l’Alcaldia, adjunta, de 27 de setembre de 2022 a 11 de novembre de 2022. Expedient 1038-0001/2022

Es per informar dels decrets fets per l’Alcaldia. Intervenen Calm i Sayós demanant aclaracions i Paré explica que són els punts que demanen.

Punt dotzè. Temes urgents. Lectura del Manifest 25 de novembre

S’informa que hi ha actes els diferents dies abans i després del dia 25 N.

Les regidores Sayós, Ferré, Morera, Calm, Serradelarca, i Verdaguer es parteixen el text i llegeixen el manifest oficial.

Punt tretzè. Precs i preguntes

L’alcalde demana si hi ha algun prec o pregunta.

Ferré demana que se li respecti el seu dret a tenir la informació que li atorga la llei. Arisa contesta que faran el que calgui.

Calm demana el dret de tenir informació per escrit del temes que es tracten i ells demanen. Arisa contesta que fa ja molt temps que diem que farem una taula de treball.

Sayós  “vull assegurarme que la  moció que he proposat sobre renfe anirà al proper ple” Chávez diu que s’hi treballarà. I demana com esta el tema dels okupes. Pare diu que “els okupes no són preocupants”.

Serradelarca s’ofereix per treballar en temes de civisme.

Giol parla dels temes d’obres com el vapor, la Gabarra, etc.

Morera demana com esta el tema sequera. Pare diu “que hem d’estar amatents però la situació està controlada”.

L’alcalde sense més intervencions dona per acabat el ple.

» Convocatòria, ordre del dia i acta