Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari de 25 de gener de 2023

27/01/2023

Ple ordinari de 25 de gener de 2023

Assistents: Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP. Josep Arisa Argemí, regidor, PSC-CP. Anna Chávez Calm, regidora, PSC-CP. Antoni Castells Preseguer, regidor, PSC-CP. Neus Verdaguer Paré, regidora, PSC-CP. Víctor López Coronas, regidor, PSC-CP. Alfons Giol i Amich, regidor, ARAJUNTS-AM. Carla Ferré i Castro, regidora, ARAJUNTS-AM. Maria Dolors Morera i Ayza, regidora, ARAJUNTS-AM. Dolors Calm Morera, regidora, FEM CENTELLES. Víctor Barquer Cruz, regidor, CUP-TSP-AMUNT. Maria Carme Sayós Motilla, regidora, JxCAT-JUNTS. Úrsula Serradelarca Rivera, regidora, PRIMÀRIES. L’alcalde diu que en principi no assisteix la regidora Ferré però que s’incorporarà més tard.

Pol Julià Soler, secretari de l’Ajuntament de Centelles.

Abans de començar el ple l’alcalde comunica a totes les persones assistents que aquesta sessió́ s’enregistrarà̀ en vídeo i comença la sessió a les 9 en punt del vespre..

ORDRE DEL DIA

Punt primer. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors de 23 de novembre i 29 de desembre de 2022. Expedients números 1032- 0011/2022 i 1032-0012/2022.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

Punt segon. Aprovar, si escau, l’increment del 2,5% de les retribucions a tot el personal de l’Ajuntament, de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel i empreses mercantils públiques. Expedient número 3002-0001/2023.

Arisa “és un decret perquè tots els treballadors poguin beneficiar-se del augment”.

Giol recorda que es d’obligat complement.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

Punt tercer. Aprovar, si escau, inicialment el Projecte bàsic i executiu per a la Rehabilitació i canvi d’ús de la Casa Pujol. Expedient número 2395- 0003/2022.

Paré “ens fa molta il·lusió poder aprovar el punt i felicito al arquitecte Roman Arañó, reconegut internacionalment que hagi acceptat fer-ho”. Recorda que l’adquisició va ser a principis d’aquest mandat la compra va ser patrocinada per la Diputació. Serà un equipament pensat per entitats culturals del municipi per fer reunions, o el que calgui. I pensat per estar integrat amb el teatre del casal Macià, diu Paré “Per nosaltres serà un projecte interessant i important pel municipi”.

Giol “passa a ser un equipament cultural però crec que hi ha manca programa funcional. No es defineixen els usos. Costa d’entendre les interaccions entre els dos immobles. Tenim dubtes”. Anuncia abstenció.

Calm “primer es va dir una cosa i ara una altra”. Lamenta que no s’hagi buscat el consens entre tothom. Parla de que no hi ha pressupost. Anuncia vot negatiu.

Sayós anuncia vot en contra “en principi la vivenda te greus mancances”. “Aprovar ara es hipotecar per la propera legislatura”.

Serradelarca “no veiem clar el projecte” Ens abstindrem

Barquer “sempre es el mateix, es veu que s’acaba la legislatura”. “No hi ha alternativa per part dels grups de l’oposició”.

Paré diu que els conceptes estaven clars, “es va comprar 1700 metres quadrats i  una subvenció del 100% cost 0 per l’ajuntament, es un espai públic i un equipament pel municipi”. On es podria fer un aparcament i una plaça. Recorda que “no estem hipotecant a ningú i molt menys a la ciutadania i l’Ajuntament”. Lluitarem per buscar consensos. I pensat per les necessitats de cultura. “Pensem que pot ser assumible per nosaltres”.

Barquer critica a Giol “paraules moltes fets pocs”. “Si es fa oposició es que no s’ha pogut portar a terme el programa polític propi”.

En aquest punt s’incorpora la regidora Ferré.

S’aprova per majoria absoluta amb els set vots del grup de govern. L’abstenció de Serradelarca i els 3 regidors/es d’ARAJUNTS-AM i els vots en contra de Sayós i la regidora de FEM CENTELLES.

Punt quart. Aprovar, si escau, inicialment el Projecte bàsic i executiu de la Reforma i rehabilitació́ del Palau dels Comtes de Centelles. Fase 2. Envolupant, interiors i instal·lacions. Expedient número 2395-0004/2022.

Un cop aprovat s’exposarà el projecte al públic.

Per Chávez “és una obra que ens fa sentir orgullosos, una obra  molt important per nosaltres”. Parla que hi ha planta baixa per restauració i “penso que caldria una zona d’allotjament que estem negociant amb l’oposició”. “Si apostem per una gran Bibiioteca com un projecte nòrdic, 1300 metres quadrats de biblioteca donarà per molt”. Recorda que s’han reunit amb totes les entitats. “Centelles ha apostat per la cultura, com sempre hem fet”.

Giol critica la manera de fer al Palau per part de l’equip de govern, tot i que reconeix algunes coses importants “discrepem de destinar una quarta part a explotació privada”. “Pensem que el Palau hauria de ser del poble”. Diu que votaran en contra.

Calm “podem afegir que es va fer una consulta que no es va fer servir per res”, critica la part de restaurant que es vol fer “no la veiem adequada igual que l’allotjament que es vol fer”. Diu que falta un projecte de costos. Assegura que “no podem votar a favor”.

Sayós diu que la postura de l’equip de govern està molt allunyada de la seva. Si aprovem el projecte no es podrà fer en aquesta legislatura. “Nosaltres hi votarem en contra”.

Serradelarca “volem un hotel d’entitats més que un hotel normal”.

Barquer demana “quins projectes te l’oposició si es que en te”. Assegura que si que es va fer un procés de participació real.

Chávez recorda que el Palau es de tot l’equip de govern i no sols l’alcalde. I assegura que estan amb relació estreta amb les entitats culturals. “Donem molts serveis i estem orgullosos”.

S’aprova per majoria absoluta amb els set vots del grup de govern i el de Serradelarca i els vots en contra dels 3 regidors/es d’ARAJUNTS-AM, de Sayós i la regidora de FEM CENTELLES.

Punt cinquè. Aprovar, si escau, inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Centelles (MP42). Modificació dels articles 123, 131 i 143 i addició́ de l’article 311bis de les Normes urbanístiques. Expedient número 2249-0002/2022.

Arisa explica que la modificació afecta a punts que ens preocupen, tanques, places d’aparcament, parets mitgeres entre veins, etc. Informa que compta amb un ajut de la Diputació.

Per Giol “tenim un pla general desfasat i caldria anar-lo actualitzant”. Però no hi ha motiu per votar en contra.

Calm diu que votaran a favor “tot i que caldria no fer pedaços com es fa”.

Sayós “tècnicament es important fer-ho” i diu que votaran a favor.

Serradelarca diu que cal actualitzar les normes.

Barquer diu que un POUM s’ha d’estudiar molt bé si es pot fer o no.

Paré diu que el pla general encara te molt recorregut per fer.

S’aprova per majoria absoluta amb els tretze vots favorables dels regidors/es assistents.

Punt sisè. Aprovar, si escau, la revisió excepcional de preus de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), segons el Reial decret llei 3/2022. Expedient número 2388- 0002/2021.

 Obres fetes per Deumal a la zona esmentada per uns 101.000 euros.  Castells  “es una obra que ha durat més d’un any”.

Giol reconeix que esta ben aplicada la revisió.

Calm diu que es correcte.

Sayós no veu clar que s’hagi seguit el procediment correcte i anuncia abstenció

S’aprova per majoria absoluta amb els dotze vots favorables dels regidors/es assistents i l’abstenció de Sayós.

Punt setè. Aprovar, si escau, la certificació número 11 i última de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A). Expedient número 2388-0002/2021.

Es una partida d’uns 259.000 euros. Castells “si ens haguessin dit fa 20 anys que avui aprovarem la darrera fase de Sant Pau, ja que es un fet històric, on s’ha patit molt per part de tothom. Agraïm la gent de Sant Pau pel suport”. Inclou també uns 158.000 euros d’obra feta. Agraeix al alcalde actual i l’anterior, Miquel Arisa, per la feina feta.

Giol, “nosaltres no hem viscut el que heu viscut a l’equip de govern però entenem les dificultats de Sant Pau”. Votaran a favor.

Calm “no tenim massa a dir però creiem que no s’ha gestionat bé, tot i que ha acabat bé”.

Sayós anuncia que per coherència s’abstindran.

S’aprova per majoria absoluta amb dotze vots favorables dels regidors/es assistents i l’abstenció de Sayós.

Punt vuitè. Aprovar, si escau, la Moció d’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret. Expedient número 1029- 0005/2022.

L’alcalde i un tècnic representaran al municipi en el Consorci. Verdaguer explica “Servirà per una comunicació més còmode i sobretot protegir drets de les persones en la seva relació amb l’administració”. A més assegura que vigilen que no hi hagi impacte ambiental. En definitiva “Garantir l’accés a la via digital per tothom”.

S’aprova el punt per majoria absoluta amb els tretze vots favorables dels regidors/es assistents

Punt novè. Aprovar, si escau, desestimar el recurs de reposició formulat contra l’acta de la mesa de contractació de les obres per a la instal·lació solar fotovoltaica sobre terreny connectada a la xarxa elèctrica. Expedient número 1384-0001/2023.

Es tracta de desestimar la queixa d’una empresa no acceptada i ratificar la contractada. Castells diu que “no s’adaptava a la demanda tècnica, el preu era més baix però no s’adaptava al requerit”.

Giol, Calm i Sayós veuen bé com s’ha fet i votaran a favor.

S’aprova el punt per majoria absoluta amb els tretze vots favorables dels regidors/es assistents

Punt desè. Donar compte de la relació de decrets de l’Alcaldia, adjunta, de 15 de novembre de 2022 a 13 de gener de 2023. Expedients números 1038- 0001/2022 i 1038-0001/2023.

Chávez “Es va debatre en junta de portaveus i no hi va haver problemes”.

Giol aprofita per criticar l’acció de govern, “es una acció desenfrenada que s’ha imposat i prou”.

Calm demana “que es compleixin els compromisos, especialment amb la gent de Sant Tomàs”.

Chávez diu que hi treballen per complir termes.

Paré diu que els consensos s’han de generar dins de cada grup.  Diu a Giol que si no aconsegueix el consens dins el seu grup “aquest serà un dels darrers discursos electorals que ha fet a l’Ajuntament”.

Punt onzè. Temes urgents.

Paré diu que no n’hi ha cap.

Punt dotzè. Precs i preguntes.

Comença Morera demanant com estan diversos temes d’aqüífers. Paré contesta que hi ha professionals treballant el tema a nivell de Consell Comarcal fent estudis molt concrets per conèixer el nivell en que estem.

Ferré fa un prec per controlar l’acumulació de premis a la campanya Compra al poble. “Semblaria més just si el repartiment de premis fos més equilibrat”. Arisa diu que “es un sorteig pur i surt que surt no ho podem limitar i surt qui surt”.

Calm demana com està una prova pilot pel que fa al Bus urbà. “aquest Bus s’havia d’haver negociat amb tots els grups” i critica les mancances que veuen des del seu grup. Arisa contesta que han fet un bon treball des del grup de Calm i “el tema del CAP esta contemplat ja que fan analítiques el dijous dia que funciona el bus”.

Sayós demana com està un estudi de formació “pels nostres treballadors i treballadores de l’Ajuntament. Quant s’aprova la moció de la R3”. Chávez diu que esta controlada la moció en junta de portaveus.

Serradelarca demana si  hi ha condicions per fer millor la recollida del fi de setmana. Verdaguer diu que de vegades s’espatllen contenidors en caps de setmana i complica la recollida. La qual es fa dissabte i dilluns.

Sense més preguntes ni precs, l’alcalde, Josep Paré Aregall, dona per acabat el ple recordant que es veuran en el ple extraordinari corresponent del 6 de febrer.

» Convocatòria, ordre del dia i acta