Cau de Bruixes
Carnaval
Cicle passejades
Exposició
Presentació projectes Palau dels comtes, Casa Pujol i illa cultural
Gardenia
Marúnica
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple extraordinari municipal de Centelles del 27 de juny de 2019

28/06/2019

Ple extraordinari municipal de Centelles del 27 de juny de 2019

Es va convocar, a les 9 del vespre, el ple extraordinari municipal, amb l’assistència dels tretze regidors que formen el consistori.

El primer punt de l’ordre del dia era aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 15 juny de 2019. Els regidors del grup municipal d’Ara Junts: Alfons Giol Amich, Carla Ferré Castro i Miquel Àngel Alabart Saludes es van abstenir. Giol va explicar “creiem que el caràcter solemne de la sessió de constitució s’havia d’haver reproduït més fidelment”.

El punt següent era per aprovar el compte general del pressupost de l’Ajuntament, el de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, el de l’Electradistribució Centelles, SLU i el de l’Electracomercial Centelles, SLU de l’exercici de l’any 2018. Miquel Àngel Alabart Saludes (Ara Junts) va explicar que el seu grup votava en contra “per coherència, fruit de la legislatura anterior, ja que es trenca el rigor de la despesa sense que hi hagi un pla financer previ”. Eva Verdaguer Garriga (Primàries Catalunya) va dir “ens crea indefensió perquè és un tema de la legislatura passada”. L’alcalde, Josep Paré Aregall (PSC-CP) va argumentar que “els comptes han estat en exposició pública i la seva aprovació garanteix que passin als òrgans de fiscalització externa i demostren el sanejament d’aquest Ajuntament ”. Es va aprovar amb els vots a favor dels 6 regidors del PSC-CP, el regidor de la CUP i la regidora de Junts per Catalunya i les abstencions de les regidores Dolors Calm Morera (Fem Centelles) i Eva Verdaguer Garriga (Centelles per la República) i els vots en contra dels tres regidors d’Ara Junts.

El tercer punt era aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats. La regidora Anna Chávez Calm va exposar quines eren les comissions informatives i els representants dels diferents grups. L’alcalde, Josep Paré Aregall, va explicar que les sessions plenàries ordinàries es celebrarien cada dos mesos; les Juntes de Govern Local cada primer i tercer dimecres de mes i l’organisme autònom Residència Sant Gabriel, el tercer dimecres hàbil de cada mes. Es va aprovar amb els vots a favor dels regidors del PSC-CP, CUP, Junts per Catalunya i Fem Centelles. Ara Junts es va abstenir i Centelles per la República-Primàries va votar en contra. Des dels grups d’Ara Junts i Centelles per la República es va reclamar que els plens ordinaris fossin mensuals.

El quart punt era l’aprovació de la creació i la composició de les comissions informatives permanents. S’han creat 11 comissions informatives amb representants de tots els grups polítics municipals. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els regidors menys els tres representants d’Ara Junts que es van abstenir.

Seguidament es va aprovar el nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats. Els diferents portaveus de cadascun dels grups municipals van argumentar la seva posició i es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern format per PSC-CP, CUP, Junts per Catalunya i Fem Centelles i els vots en contra dels regidors d’Ara Junts i Centelles per la República. El sisè punt era aprovar la delegació del Ple d’alguna de les competències a la Junta de Govern Local. Tots els regidors van votar a favor.

El punt següent era per aprovar els aspectes retributius i de dedicació dels càrrecs. Josep Paré Aregall va explicar que la dedicació i retribució de l’alcalde serà del 50% i que els regidors tindran una retribució en funció de la seva dedicació. (Les dedicacions i retribucions, així com la remuneració per assistència als plens, les juntes de govern i les comissions informatives es poden consultar a l’apartat de la pàgina web https://www.centelles.cat/ajuntament/consistori/

Per a Alfons Giol Amich (Ara Junts) “amb aquest punt queda clar que el pacte a quatre manifesta de nou la manera de fer dels darrers anys i que, aquest és el recanvi i no el canvi”. L’alcalde, Josep Paré Aregall li va respondre que “el canvi és evident, hi ha un nou alcalde amb un equip obert i les dinàmiques també són diferents”. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de 10 regidors i el vot en contra dels 3 membres d’Ara Junts.

El darrer punt de l’ordre del dia era donar compte dels decrets de l’Alcaldia números 80, 81 i 82 els quals fan referència al nomenament de les tinences d’alcaldia i al delegació de funcions a la Junta de Govern Local i la constitució dels grups polítics municipals.