Fira Ratafia
Centelles Famílies
Festa de la solidaritat
Documental M
Cinema
Botiga al carrer
Exposició patchwork
Exposició Centelles Il·lustrat
Exposició Ersilia
Guia activitats joves
Piscina Estiu
Aplec Sardana
Concert Sardana
Teatre solidari
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple ordinari municipal de Centelles del 22 de juliol de 2020

24/07/2020

Ple ordinari municipal de Centelles del 22 de juliol de 2020

Es va convocar a les 9 del vespre el ple ordinari municipal. S’excusen els regidors Víctor López Coronas (PSC-CP) i la regidora Eva Verdaguer Garriga (Primàries Catalunya-Centelles per la República). El ple és presencial i se’n fa difusió a través de la plataforma Youtube.

El primer punt de l’ordre del dia era aprovar l’acta de la sessió de 17 de juny de 2020, que s’aprova per unanimitat. Seguidament es va passar a l’aprovació del Compte general del pressupost de l’Ajuntament, el de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel, el de l’Electradistribució Centelles, SLU, el de l’Electracomercial Centelles, SLU i Electrageneració Centelles, SLU, exercici 2019. L’alcalde, Josep Paré Aregall, va explicar que “correspon al plenari aprovar els comptes dels anys anteriors com a mecanisme de transparència”. El regidor d’Ara Junts, Alfons Giol Amich, va lamentar “no tenir accés a tota la informació sol·licitada per poder fer l’anàlisi com cal”. Aquest punt s’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC-CP, JuntsxCat i CUP), l’abstenció de Fem Centelles i els vots en contra d’Ara Junts.

El tercer punt era per aprovar l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament número 2/2020. El regidor Antoni Castells Preseguer va explicar els principals punts d’aquesta modificació com per exemple la promoció i dinamització del comerç local amb una partida de 12.000 euros o les ajudes a les comunitats de veïns d’edificis plurifamiliars. Aquest punt s’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC-CP, JuntsxCat i CUP), l’abstenció de Fem Centelles i els vots en contra d’Ara Junts.

Seguidament es va donar pas al següent punt que era l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de l’àrea d’autocaravanes del municipi de Centelles. El regidor de Turisme, Josep Arisa Argemí, va dir que es tracta “d’una proposta que ens ve marcada pel Consell Comarcal d’Osona per tal de regular les àrees d’autocaravanes dels 12 municipis que en disposen, cobrar una taxa per tal de regular aquest servei”. Des d’Ara junts, Alfons Giol Amich va suggerir que “si se’ns comunica abans podem parlar conjuntament per a fer-ho una mica millor, però ho trobem coherent”. Per a Fem Centelles, la regidora Dolors Calm Morera va afirmar que “caldria haver fet una consulta ciutadana prèvia i haver mirat que es fa a d’altres municipis similars al nostre”.

El següent punt era aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 6. Taxa per ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública. El punt número 6 era per aprovar els dies festius locals de l’any 2021 que seran l’1 de setembre i el 31 de desembre. Aquest punt s’aprova per unanimitat dels regidors presents.

El punt número 7 era per aprovar la delegació de competències en sanejament al Consorci Besós Tordera, en concret del projecte d’Urbanització del Pla Parcial Sector XV Sant Pau, per la connexió del clavegueram al sistema de sanejament d’Aiguafreda-Congost. L’alcalde va posar en valor la tasca dels equips polítics i dels membres de l’Associació veïnal que els precedeixen. Per a l’alcalde “la voluntat era rebaixar el cost de la 1a fase previst en 3,5 milions d’euros per poder-la ajustar econòmicament i fer un repartiment de quotes i ajustar-les a les realitats de pagament del veïns”. Paré va afegir que “la fase 1 implica tota la canalització d’aigua en boca”. Per connectar amb la depuradora d’Aiguafreda cal un conveni amb el Consorci Besós Tordera. Des d’Ara Junts, la regidora Dolors Morera Ayza en va destacar “la bona predisposició del veïnat”. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Seguidament, el punt número 8 era per ratificar els Decrets de l’Alcaldia números 90 i 95 de l’any 2020. El primer, segons va explicar el regidor d’Esports, Josep Arisa Argemí, feia referència a “l’obertura de la piscina d’estiu de l’1 de juliol al 31 d’agost amb unes franges horàries que permetin la desinfecció dels espais”. El decret 95 fa referència al nomenament de l’Arquitecta com a Tresorera de l’Ajuntament. Per a Alfons Giol Amich, d’Ara Junts, “valdria la pena encarar aquest tema amb ganes de trobar una solució definitiva”.

En el punt número 9 es va donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, de 20 de maig de 2020, pel que fa a l’aprovació del Projecte executiu per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a l’Escola Xoriguer. Seguidament es va donar compte de la relació de decrets de l’Alcaldia, adjunta, de 21 de maig de 2020 a 8 de juliol de 2020. Des d’Ara Junts, Alfons Giol Amich va dir que “cal insistir en establir una política de recursos humans amb unes polítiques estratègiques ben definides”. Dolors Calm Morera de Fem Centelles va reclamar “per cobrir l’excedència de l’enginyer podrien haver fet una convocatòria oberta”.

Pel que fa als temes urgents, es va aprovar la urgència de dues mocions. La primera per donar suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco que es va aprovar per unanimitat. La següent, era en defensa de l’espai públic promoguda per l’Associació de Municipis per la Independència i que acollien els grups municipals de l’Ajuntament.

En l’apartat de precs i preguntes es van fer qüestions sobre la prova pilot de recollida de deixalles a algunes zones de la població, sobre el comitè de Seguretat i Salut, situació i mesures sobre la COVID, tala d’arbres, etc.

» Convocatòria, ordre del dia i acta