Exposició Ernest Faixedas
Cursa Sahara
Concert Catarres
Exposició Neus Martin
Concert Dan Imhoff
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ple extraordinari municipal de Centelles del 28 d’octubre de 2020

30/10/2020

Ple extraordinari municipal de Centelles del 28 d’octubre de 2020

Es convoca a les 9 del vespre la sessió extraordinària del Ple amb l’assistència dels regidors. S’excusa la regidora d’Ara Junts, Maria Dolors Morera Ayza. El ple es retransmet pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

El primer punt de l’ordre del dia era per aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de 23 de setembre de 2020 que es va aprovar per unanimitat. El segon punt de l’ordre del dia era per aprovar l’expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament número 3/2020. El regidor de l’equip de govern, Toni Castells Preseguer, va exposar els principals punts de la modificació que suposa 442.000 euros amb un romanent de tresoreria de 177.000. Per a Alfons Giol Amich, regidor d’Ara Junts “estem en una situació especial pel que estem vivint, però no podem obviar tampoc que estem immersos en el Pla econòmic financer i, si es compleixen les previsions l’incompliríem de nou”. Per a la regidora de Fem Centelles, Dolors Calm Morera “la modificació de les partides de clavegueram i parcs i jardins semblen un comodí, perquè els parcs els tenim fets una pena”. Va afegir que “amb l’estalvi  de partides de fires i festes potser es podria assolir la regla de la despesa”. El regidor Castells li va rebatre “s’han hagut de fer molts canvis pel tema de la COVID  (habilitar espais municipals, compra de materials, etc)”. Calm va afegir que “el problema és el de sempre que no se’ns explica amb prou temps”. L’alcalde, Josep Paré Aregall, va exposar-li “el pressupost és una previsió de despeses i ingressos i les modificacions es fan per corregir” i “el seu discurs hauria de ser més rigorós perquè no hi ha voluntat d’amagar-li cap informació com vostè diu”. La regidora de Primàries Catalunya-Centelles per la República, Eva Verdaguer Garriga, va justificar la seva abstenció entenent que “el pressupost és una eina viva”. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció de Verdaguer i els vots en contra d’Ara Junts (2) i Fem Centelles.

El tercer punt era per aprovar l’expedient de modificació de crèdit de l’organisme autònom local residència Sant Gabriel 1/2020. El grup d’Ara Junts va explicar el seu vot en contra “no estem al Govern però, una vegada més, demanem poder formar part dels òrgans de govern”. Fem Centelles també va justificar el seu vot en contra “se segueix sense modificar els estatuts”. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC-CP, CUP i JuntsxCat) més Centelles per la República.

El quart punt de l’ordre del dia era aprovar la modificació provisionalment de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 dels números 1, 4, 16, 22 i 2.5. La regidora, Anna Chávez Calm va exposar que “les modificacions fan referència a dos impostos i tres taxes” i que “Es modifica l’IBI amb una bonificació per a famílies nombroses que arriba al 50%”. Pel que fa a les taxes “la de serveis funeraris, que és una concessió i la proposta arrodoneix alguns termes i d’altres es proposen de nous; fet que justifica aquest augment del 10% aproximat que es proposa”. La regidora Carla Ferré Castro, d’Ara Junts, va exposar que “sospitem que en el cas de la taxa de serveis funeraris hi ha un augment de preu del servei que ve marcat per l’empresa sense negociació per part de l’equip de govern i que incompleix la norma que diu que des de l’estat d’alarma no es pot pujar el cost del servei”. Chávez va especificar que “no es tracta d’una puja sinó d’una regularització”. Aquest punt es va aprovar per 9 vots a favor i 3 en contra dels membres d’Ara Junts i Fem Centelles.

Seguidament es va posar a aprovació l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives particulars, mitjançant procediment obert simplificat, de l’obra per a l’execució parcial del projecte d’urbanització del Pla parcial del Sector XV, Ciutat Jardí, Sant Pau, Fase I (A) i convocar la licitació. L’alcalde va explicar que per mesures de seguretat de la Covid només hi ha pogut assistir dues persones en representació del barri de Sant Pau. Va explicar que l’obra que es porta a licitació “ha passat de 3,5 milions a 2,3 milions d’euros i permet crear la canalització d’aigües pluvials definitiva i que s’aprofiti el desnivell del barri per canalitzar-les. És important la fase del sanejament i preveure les connexions fins a cada finca particular i s’incorpora també en aquesta fase tot el tema d’aigua potable”. L’Ajuntament de Centelles, va afegir l’alcalde “amb aquesta obra assumeix un repte molt important”. Aquest punt es va aprovar per majoria absoluta amb les abstencions dels dos regidors d’Ara Junts.

El sisè punt era per aprovar la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2020. El número d’habitants és de 7.513 cosa que suposa un lleuger increment respecte l’any anterior. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor dels 12 regidors assistents al ple.

Seguidament es va aprovar el text refós de la Modificació del Pla general d’ordenació urbana (MP40) – instal·lació de plaques fotovoltaiques a la Gavarra.

En darrer lloc es va donar compte de la renúncia d’Eva Verdaguer Garriga com a regidora del grup polític municipal Centelles per la República – Primàries Catalunya, així com d’altres membres de la candidatura. La persona que la substituirà serà Úrsula Serradelarca. Verdaguer va rebre paraules de suport i elogi de tots els equips que formen part del consistori.

» Convocatòria, ordre del dia i acta