Imprimir Ajuda'ns a millorar Convenis de col·laboració

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni Àrea Entitat/Persona NIF/CIF Objecte Data i òrgan d’aprovació Data conveni Vigència
Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Centelles per a la cessió de la gestió de l’ús de dos habitatges de titularitat pública administrats per l’agència Habitatge Director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i alcalde de l’Ajuntament de Centelles Establir les condicions de la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (d’ara en endavant l’Agència) i l’Ajuntament de Centelles,per a la cessió de la gestió de l’ús de dos habitatges, per possibilitar l’accés a un habitatge públic, a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció. Junta de Govern Local de 13/03/2019 18/03/2019 Quatre anys a partir de la data de l’última signatura electrònica d’aquest document. No obstant, les parts podran acordar expressament la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals abans de la finalització del termini previst, sempre i quan no es constati un ús inadequat dels habitatges i dels elements comuns de l’edifici
Conveni per al desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als Municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals (Conveni PPI PVI 2018) Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Diputació de Barcelona, Agrupació de Defensa Forestal Congost Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles, l’ADF Congost, i la Diputació de Barcelona, durant l’any 2018 prorrogable per un any més, per al desenvolupament dels següents programes de Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals:
- Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)
Junta de Govern Local 01/02/2018 30/08/2018 Des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any 2018, i podrà ser prorrogable, a efectes que la Comissió de seguiment del conveni defineixi la proposta d’actuacions del programa anual. La pròrroga haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents.
Desenvolupament del projecte d’activitats i serveis culturals entre el grup de teatre El Triquet de Centelles i l’Ajuntament de Centelles Cultura Associació Grup de Teatre El Triquet de Centelles Subvenció directa de 3.000 euros i col·laboració Junta de Govern Local 24/04/2019 Abril de 2019 2 anys, sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les causes especificades al conveni
Conveni de col·laboració pel desenvolupament del projecte d'activitats i serveis culturals entre el centre parroquial de la parròquia de Santa Coloma de Centelles i l'Ajuntament de Centelles Cultura Centre Parroquial de la parròquia de Santa Coloma de Centelles Col·laboració en informació del calendari d’activitats, subvencions i informacions d’interès. Ús de sala i subvenció directa de 2.500 euros anuals Junta de Govern Local 04/01/2018 Gener de 2018 2 anys, prorrogable, sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les causes establertes
Conveni entre la Societat Coral La Violeta i l’Ajuntament de Centelles Cultura Societat Coral la Violeta Col·laboració en informació i manteniment de l’espai
Ús de la sala
Junta de Govern Local 16/11/2017 Novembre 2017 Indefinida sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les causes establertes
Conveni entre l’Ajuntament de Centelles i la Diputació de Barcelona per tal de col·laborar en el desenvolupament conjunt d’activitats en matèria de gestió, conservació i difusió del patrimoni documental mitjançant la incorporació a la Xarxa d’Arxius Municipals Cultura Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. Oficina de Patrimoni Cultural. Fer efectiva la incorporació de l’Ajuntament de Centelles en representació de l’Arxiu Municipal de Centelles a la Xarxa d’Arxius Municipals Junta de Govern Local 03/04/2006 23/06/2006 (signat per la Diputació). 29/06/2006 (signat per l’Ajuntament). Renovable automàticament d’any en any.
Conveni entre l'Ajuntament i l'academia del cinema català per a portar a terme "Cicle Gaudí" Cultura Academia del Cinema català Projecció de cinema en català mensual Junta de Govern Local setembre 2019 01/09/2019 Anual, prorrogable
Conveni "Liceu a la Fresca" Cultura Fundació Gran teatre del Liceu Projecció obra d'òpera anual en gran pantalla Junta de Govern setembre 2019 01/09/2019 Anual, prorrogable
Conveni entre l’Ajuntament i l’Institut català de les empreses culturals en el marc de la campanya “Escena 25” Cultura Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) Participació dels equipaments de teatre Junta de Govern Local 13/04/2018 01/04/2018 31/12/2019 prorrogable
Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir. Molt per oferir” Promoció econòmica Ajuntaments organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir” Accions conjuntes que puguin sorgir en el marc de la promoció comercial, turística i cultural, i constituir la Xarxa de Barris Antics amb Projectes Junta de Govern Local 27/03/ 2019 30/04/ 2019 La vigència del conveni serà de quatre anys, i en qualsevol moment, abans de finalitzar el termini previst, els signants del conveni podran acordar, per unanimitat, la seva pròrroga fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
laboració entre el ministeri de Justícia, energia i turisme (Direcció General d’Indústria i de la petita i mitjana empresa) i Diputació de Barcelona per a l’establiment de punts d’assessorament i inici de tramitació integrats a la xarxa Circe Promoció econòmica Ministeri de Justícia, energia i turisme (Direcció General d’Indústria i de la petita i mitjana empresa). Diputació de Barcelona Assessorament a empreses Junta de Govern Local 06/09/2018   Es prorroga anualment tàcitament.
Conveni de col·laboració entre entitats locals per dur a terme l’execució del projecte “ocupació industrial local a Osona 2018-2020” Promoció econòmica Aj. Manlleu. Aj. Masies de Voltregà. Aj. Roda de ter. Aj. Sant Hipòlit de Voltregà. Aj Sant Pere de Torelló. Aj. Vic. Consell Comarcal d’Osona. Consorci Vall del Ges. Consorci Lluçanès. Creacció. Mancomunitat La Plana Programa per a la formació i inserció laboral de majors de 45 anys en la indústria manufacturera de la comarca d’Osona Junta de Govern Local 07/06/2018 Juny 2018 2018-2020
Reempresa Promoció Econòmica Diputació de Barcelona. CECOT Programa de suport a la cessió de negocis i punt d’atenció al reemprenedor Junta de Govern Local 18/08/2016 25/08/2016 31/12/2019 prorrogable
Microcrèdit Promoció Econòmica Microbank “La Caixa” Línia de finançament per impulsar activitat emprenedora, consolidació i/o ampliació de microempreses Junta de Govern Local 26/06/2014 Es prorroga anualment tàcitament
Conveni amb l’associació SECOT Promoció Econòmica Seniors espanyoles para la cooperación técnica Assessorament i mentoratge per a projectes d’emprenedors Junta de Govern Local 08/01/2013 Es prorroga anualment tàcitament
Acord d’adopció d’espais fluvials en l’àmbit municipal de Centelles Medi Ambient Associació Hàbitats Impulsar la preservació, recuperació i millora fluvial a través de l’adopció del conjunt d’espai fluvials del municipi de Centelles, comptant amb la col·laboració dels grup de voluntaris del Projecte Rius i altres grups locals 5/11/2013 20/01/2014 Vigència d’un any natural i es prorroga automàticament i tàcita en períodes iguals, llevat que una de les parts volgués desistir-hi
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles i l’Associació Tapís Medi ambient Associació Tapís Recollida selectiva de roba usada 4/11/2014 4/11/2016 Vigència de 3 anys. El conveni es prorrogarà automàticament per iguals períodes. En el cas de que alguna de les parts vulgui finalitzar la col·laboració, s’haurà de notificar
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament , l’Ajuntament i Institució Germanes dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria per al projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària, en el marc dels programes de diversificació curricular Educació Escola Sagrats Cors Projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària, en el marc de programes de diversificació curricular Junta de Govern Local 15/11/2018 Aprovació de la 1a addenda al conveni per als cursos 2018 – 2019 i 2019 – 2020
Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament, Institut Pere Barnils i les hípiques del municipi per a la "Conducció de grups a cavall" com a part de les pràctiques del Cicle Formatiu Educació Institut Pere Barnils i hípiques del municipi Projecte anual vinculat al Cicle Formatiu de Conducció d'activitats esportives en el lleure Junta de Govern Local setembre 2019 Primera anualitat Curs 2019-2020 prorrogable
Conveni de col·laboració entre el Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per al projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària Educació Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya Projecte arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat Junta de Govern Local 20/09/2018 Setembre 2018 31/08/2020
Conveni projecte Magnet- Aliances per a l'èxit educatiu Educació Diputació i Institut Pere Barnils Escolarització equilibrada per a la composició social dels centres escolars Junta de Govern Local 27/03/2019 Abril de 2019 Anual prorrogable per curs acadèmic
Conveni marc d’interoperabilitat entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i l’Ajuntament Gestió administrativa Consorci d’Administració Oberta de Catalunya Tenir accés al formulari de la inexistència d’antecedents penals Ple 26/03/2015 22/10/2006 1 any prorrogable
Conveni marc amb Diputació de Barcelona per a la gestió del Padró d'habitants Gestió administrativa Diputació de Barcelona Encomana de gestió per al programari del Padró d'Habitants Ple 22/01/2020 01/01/2020 Vigència indefinida
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Fundació Sant Tomàs Serveis Socials Fundació Sant Tomàs Col·laboració per a seguiment d'usuaris. Import de 6.000 euros Junta de Govern Local 04/12/2019 01/01/2019 31/12/2020, prorrogable a 2 més
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Creu Roja d'Osona Serveis Socials Creu Roja d'Osona Suport en tasques de banc aliments i transport usuaris Junta de Govern Local abril 2018 01/04/2018 Anual, prorrogat fins 31/12/2020
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU Serveis Socials Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU Regular la col·laboració entre les dues parts i ajuts a famílies en situació econòmica precària i famílies amb greus dificultats econòmiques Junta de Govern Local 18/09/2019 16/10/2019 Durada d'un any, prorrogable anualment
Conveni interadministratiu de col·laboració amb l’Ajuntament per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials, joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les persones i de benestar social del Consell Comarcal d’Osona Serveis Socials Consell Comarcal d’Osona Conveni interadministratiu de Col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de Serveis Socials, Joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos Junta de Govern Local 18/8/2016 31/12/2016. Es podrà prorrogar fins a màxim 4 anys


Darrera actualització: 22 de gener de 2020