Imprimir Ajuda'ns a millorar Convenis de col·laboració

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni Àrea Entitat/Persona NIF/CIF Objecte Data i òrgan d’aprovació Data conveni Vigència
Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Centelles per a la cessió de la gestió de l’ús de tres habitatges de titularitat pública administrats per l’agència Director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i alcalde de l’Ajuntament de Centelles Establir les condicions de la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (d’ara en endavant l’Agència) i l’Ajuntament de Centelles,(d’ara en endavant l’Ajuntament) per a la cessió de la gestió de l’ús de tres habitatges, dos dels quals ja disposa, propietat de l’Institut Català del Sòl i administrats per l’Agència, a favor de l’Ajuntament, per possibilitar l’accés a un habitatge públic, a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció. Junta de Govern de 13 de març de 2019 18-3-2019 Quatre anys a partir de la data de l’última signatura electrònica d’aquest document. No obstant, les parts podran acordar expressament la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals abans de la finalització del termini previst, sempre i quan no es constati un ús inadequat dels habitatges i dels elements comuns de l’edifici
Conveni per al desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als Municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals (Conveni PPI PVI 2018) Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Diputació de Barcelona, Ajuntament de Centelles i Agrupació de Defensa Forestal Congost Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles, l’ADF Congost, i la Diputació de Barcelona, durant l’any 2018 prorrogable per un any més, per al desenvolupament dels següents programes de Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals:
- Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)
Junta de Govern Local de l’1 de Febrer de 2018 30/08/2018 Des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any 2018, i podrà ser prorrogable per a l’any 2019, a efectes que la Comissió de seguiment del conveni defineixi la proposta d’actuacions del programa anual. La pròrroga haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents.
Desenvolupament del projecte d’activitats i serveis culturals entre el grup de teatre El Triquet de Centelles i l’Ajuntament de Centelles pel període 2019 Cultura Alcalde de Centelles i Presidenta de l’Associació Grup de Teatre El Triquet de Centelles Subvenció directa de 3.000 euros i col·laboració Junta de Govern Número: 8 de 24 d’abril de 2019 Abril de 2019 2 anys, sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les causes especificades al conveni
Conveni de col·laboració pel desenvolupament del projecte d'activitats i serveis culturals entre el centre parroquial de la parròquia de Santa Coloma de Centelles i l'Ajuntament de Centelles Cultura Ajuntament de Centelles. Centre Parroquial de la parròquia de Santa Coloma de Centelles Col·laboració en informació del calendari d’activitats, subvencions i informacions d’interès
Ús de la sala
Subvenció directa de 2.500 euros anuals
Junta de govern local 4-1-2018 Gener de 2018 2 anys, sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les causes establertes
Conveni entre la Societat Coral La Violeta i l’Ajuntament de Centelles Cultura Ajuntament de Centelles. Societat Coral la Violeta Col·laboració en informació i manteniment de l’espai
Ús de la sala
Junta de govern local 16-11-2017 Novembre 2017 Indefinida sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les causes establertes
Conveni entre l’Ajuntament de Centelles i la Diputació de Barcelona per tal de col·laborar en el desenvolupament conjunt d’activitats en matèria de gestió, conservació i difusió del patrimoni documental mitjançant la incorporació a la Xarxa d’Arxius Municipals. Cultura Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. Oficina de Patrimoni Cultural. Fer efectiva la incorporació de l’Ajuntament de Centelles en representació de l’Arxiu Municipal de Centelles a la Xarxa d’Arxius Municipals. Junta de Govern Local 03-04-2006 23-06-2006 (signat per la Diputació). 29-06-2006 (signat per l’Ajuntament). Renovable automàticament d’any en any.
Conveni entre l’Ajuntament i l’Institut català de les empreses culturals en el marc de la campanya “Escena 25” Cultura Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) Participació dels equipaments de teatre 12/9/2016 21/12/2016
Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir. Molt per oferir” Promoció econòmica Ajuntament de Centelles i ajuntaments organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir” L’objectiu de donar-li continuïtat, organitzar altres accions conjuntes que puguin sorgir en el marc de la promoció comercial, turística i cultural, i constituir la Xarxa de Barris Antics amb Projectes Junta de govern del 27 de març de 2019 30 d’abril de 2019 La vigència del conveni serà de quatre anys, i en qualsevol moment, abans de finalitzar el termini previst, els signants del conveni podran acordar, per unanimitat, la seva pròrroga fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
Conveni de col·laboració entre el ministeri de Justícia, energia i turisme (Direcció General d’Indústria i de la petita i mitjana empresa) i Diputació de Barcelona per a l’establiment de punts d’assessorament i inici de tramitació integrats a la xarxa Circe Promoció econòmica Ajuntament de Centelles. Ministeri de Justícia, energia i turisme (Direcció General d’Indústria i de la petita i mitjana empresa). Diputació de Barcelona   Junta de govern local de 6/9/2018   Es prorroga anualment tàcitament.
Conveni de col·laboració entre entitats locals per dur a terme l’execució del projecte “ocupació industrial local a Osona 2016-2017” Promoció econòmica Aj. Manlleu. Aj. Masies de Voltregà. Aj. Roda de ter. Aj. Sant Hipòlit de Voltregà. Aj Sant Pere de Torelló. Aj. Vic. Consell Comarcal d’Osona. Consorci Vall del Ges. Consorci Lluçanès. Creacció. Mancomunitat La Plana Programa per a la formació i inserció laboral de majors de 45 anys en la indústria manufacturera de la comarca d’Osona Junta de Govern local 15/09/2016 30/09/2016 Fins 30/09/2017
Junta de Govern 07/06/2018   2018-2020
     
Reempresa Promoció Econòmica Diputació de Barcelona. CECOT Programa de suport a la cessió de negocis i punt d’atenció al reemprenedor Junta de Govern local 18/08/2016 25/08/2016 31/12/2019
Microcrèdit Promoció Econòmica Microbank “La Caixa” Línia de finançament per impulsar activitat emprenedora, consolidació i/o ampliació de microempreses Junta de Govern local 26/06/2014 Es prorroga anualment tàcitament
Conveni amb l’associació SECOT Promoció Econòmica Seniors espanyoles para la cooperación técnica Assessorament i mentoratge per a projectes d’emprenedors Junta de Govern local 08/01/2013 Es prorroga anualment tàcitament
Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes i/o treball fi de Grau o final de Màster en entitats col·laboradores Medi Ambient Universitat Autònoma de Barcelona Posar en pràctica els coneixements adquirits durant el grau i i introduir l'alumne en el món empresarial 04/06/2019 02/08/2019
Acord d’adopció d’espais fluvials en l’àmbit municipal de Centelles Medi Ambient Associació Hàbitats Impulsar la preservació, recuperació i millora fluvial a través de l’adopció del conjunt d’espai fluvials del municipi de Centelles, comptant amb la col·laboració dels grup de voluntaris del Projecte Rius i altres grups locals 5/11/2013 20/01/2014 Vigència d’un any natural i es prorroga automàticament i tàcita en períodes iguals, llevat que una de les parts volgués desistir-hi
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles i l’Associació Tapís Medi ambient Associació Tapís Recollida selectiva de roba usada 4/11/2014 4/11/2016 Vigència de 3 anys. El conveni es prorrogarà automàticament per iguals períodes. En el cas de que alguna de les parts vulgui finalitzar la col·laboració, s’haurà de notificar.
Conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica Serveis Socials Cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica. Junta de govern local 18/8/2016
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament , l’Ajuntament i Institució Germanes dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria per al projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària, en el marc dels programes de diversificació curricular Educació Escola Sagrats Cors Projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària, en el marc de programes de diversificació curricular. Junta de govern local 6/10/2016
12/09/2016 21/06/2017
Junta de govern local 15/11/2018 Aprovació de la 1a addenda al conveni per als cursos 2018 – 2019 i 2019 – 2020
     
Conveni de col·laboració entre el Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per al projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària Educació Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya Projecte arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat Junta de govern local 18/8/2016 31/7/2016 31/8/2018
Conveni entre l’agència de l’habitatge de Catalunya i l’ajuntament de Centelles per a la cessió de la gestió d’ús de dos habitatges de titularitat pública administrats per l’agència Agència de l’habitatge Gestió d’ús de dos habitatges de titularitat pública Junta de govern local 18/02/2016 29/03/2016 29/03/2017
Conveni marc d’interoperabilitat entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i l’Ajuntament Consorci d’Administració Oberta de Catalunya Tenir accés al formulari de la inexistència d’antecedents penals Ple 26/03/2015 22/10/2006 1 any prorrogable
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Sant Tomàs - PARMO Associació de Sant Tomàs-Parmo Import de 6.000 euros Junta de govern local 19/5/2016
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU Regular la Col·laboració entre les dues parts i ajuts a famílies en situació econòmica precària i famílies amb greus dificultats econòmiques Junta de govern local 19/5/2016 27/6/2006 Pròrroga d’un any aprovada a Junta de govern local de 19 d'abril de 2018 i a la data de la firma de la pròrroga: 29-6-2018
Conveni interadministratiu de col·laboració amb l’Ajuntament per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials, joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les persones i de benestar social del Consell Comarcal d’Osona Consell Comarcal d’Osona Conveni interadministratiu de Col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de Serveis Socials, Joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos. Junta de govern local 18/8/2016 31/12/2016. Es podrà prorrogar fins a màxim 4 anys
Conveni específic entre serveis d’esports de Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona Esports Diptuació de Barcelona i els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona Projecte de serveis esportius en petits municipis de l’Alt Congost 19/08/2016 31/12/2019


Darrera actualització: 17 de juny de 2019