Imprimir Ajuda'ns a millorar Convenis de col·laboració

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni Àrea Entitat/Persona NIF/CIF Objecte Data i òrgan d’aprovació Data conveni Vigència
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles i Social House en el marc del Programa d’actuacions a nivell de Barri (expedient 1376-0002/2024) Habitatge Associació Social House i Ajuntament de Centelles Establir la col·laboració entre l´associació Social House i l’Ajuntament de Centelles, per aconseguir que el major nombre de comunitats de propietaris puguin optar als ajuts de Rehabilitació Energètica del programa 1 i 3 Junta de govern de 17 de gener de 2024 30-1-2024 Fins els 30 de setembre de 2025
Acord marc per a l’adhesió d’ajuntaments i entitats socials amb interès en l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i retracte i compra directa per destinar a lloguer social Habitatge Agència de l’Habitatge i Ajuntament de Centelles Acord marc que incorpora canvis respecte a l’Acord marc de 2018 com, entre d’altres, la regulació de les condicions dels habitatges adquirits en exercici del tanteig i retracte Junta de Govern Local de 19/04/2023 19/04/2023 Quatre anys. Prorrogable per quatre anys addicionals
Conveni de col·laboració entre la Unió de Comerciants de Centelles i l’Ajuntament de Centelles Promoció Econòmica President de la Unió de Comerciants de Centelles Establir les condicions de la col·laboració entre la Unió de Comerciants de Centelles i l’Ajuntament de Centelles, per a la promoció i dinamització del comerç de Centelles Junta de Govern de 01/03/2023 10/03/2023 Fins 31 de desembre de 2023
Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Centelles per a la cessió de la gestió de l’ús de tres habitatges de titularitat pública administrats per l’agència Habitatge Director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i alcalde de l’Ajuntament de Centelles Establir les condicions de la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (d’ara en endavant l’Agència) i l’Ajuntament de Centelles,per a la cessió de la gestió de l’ús de tres habitatges, per possibilitar l’accés a un habitatge públic, a aquelles persones o unitats familiars del municipi amb especials necessitats d’atenció Junta de Govern de 15/02/2023 18/03/2019 Quatre anys a partir de la data de l’última signatura electrònica d’aquest document
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles i Deter-oil Ecology SL. en relació a l'ocupació de domini públic per la instal·lació de contenidors de recollida d'oli vegetal usat Medi ambient Deter-Oil Ecology SL; B67008508 Col·laboració entre l'Ajuntament de Centelles i Deter-Oil Ecology SL per a l'ocupació de domini públic per la instal·lació de contenidors de recollida de residu d'oli vegetal usat domèstic sense que se'n derivi cap contraprestació econòmica entre les dues parts Decret d'Alcaldia 29/04/2022 28/04/2022 Quatre anys a partir de la data de l'última signatura electrònica
Conveni per al desenvolupament de programes territorials del Pla de suport als Municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals (Conveni PPI PVI 2018) Medi ambient Diputació de Barcelona, Agrupació de Defensa Forestal Congost - Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)
Junta de Govern Local de 23/03/2020 30/08/2018 Fins 31/12/2022
"Conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Campus Vic i l’Ajuntament, en concepte de projecte Talent Esportiu Osona 2020- 2021" Esport Universitat de Vic Programa talent esportiu Junta de Govern local 20/01/2021 01/10/2019 Prorrogable anualment
Conveni entre la Societat Coral La Violeta i l’Ajuntament de Centelles Cultura Societat Coral la Violeta Col·laboració en informació i manteniment de l’espai. Ús de la sala Junta de govern local 16-11-2017 Novembre 2017 Indefinida sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per alguna de les causes establertes
Conveni entre l’Ajuntament de Centelles i la Diputació de Barcelona matèria de gestió, conservació i difusió del patrimoni documental mitjançant la incorporació a la Xarxa d’Arxius Municipals. Cultura Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura. Oficina de Patrimoni Cultural. Fer efectiva la incorporació de l’Ajuntament de Centelles en representació de l’Arxiu Municipal de Centelles a la Xarxa d’Arxius Municipals. Junta de Govern Local 16/12/2020 Juny 2006 Renovable automàticament d’any en any.
Conveni entre l'Ajuntament i l'academia del cinema català per a portar a terme "Cicle Gaudí" Cultura Academia del Cinema català Projecció de cinema en català mensual Junta de Govern setembre 17/09/2020 01/09/2019 Anual, prorrogable
Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir. Molt per oferir” Promoció econòmica Ajuntaments organitzadors de la campanya “Barris antics. Molt per descobrir, molt per oferir” Accions conjuntes que puguin sorgir en el marc de la promoció comercial, turística i cultural, i constituir la Xarxa de Barris Antics amb Projectes Junta de govern del 19/05/2021 30 d’abril de 2019 La vigència del conveni serà de quatre anys, i en qualsevol moment, abans de finalitzar el termini previst, els signants del conveni podran acordar, per unanimitat, la seva pròrroga fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
Reempresa Promoció Econòmica Diputació de Barcelona. CECOT. Seva, Balenyà, El Brull, Tona, Sant Martí de Centelles i Sant Miquel de Balenyà Programa de suport a la cessió de negocis i punt d’atenció al reemprenedor Junta de Govern local 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2023
Microcrèdit Promoció Econòmica Microbank “La Caixa” Línia de finançament per impulsar activitat emprenedora, consolidació i/o ampliació de microempreses Junta de Govern local juny 2014 26/06/2014 Es prorroga anualment tàcitament
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles i l’Associació Tapís Medi ambient Associació Tapís Recollida selectiva de roba usada Junta de Govern Local 02/12/2020 04/11/2016 Inici 01/01/2021.Vigència de 3 anys.
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament , l’Ajuntament i Institució Germanes dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria per al projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària, en el marc dels programes de diversificació curricular Educació Escola Sagrats Cors Projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària, en el marc de programes de diversificació curricular. Junta de govern local 21/10/2020 - Pels cursos 2020-2021 i 2021-2022
Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament, Institut Pere Barnils i les hípiques del municipi per a la "Conducció de grups a cavall" com a part de les pràctiques del Cicle Formatiu. Educació Institut Pere Barnils i hípiques del municipi Projecte anual vinculat al Cicle Formatiu de Conducció d'activitats esportives en el lleure Junta Govern Local 02/09/2020 Setembre 19 Curs 2020-2021 prorrogable
Conveni de col·laboració entre el Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per al projecte Arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària Educació Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya Projecte arrel d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat Junta de govern local 20/09/2018 Setembre 2018 31/08/2020
Conveni projecte Magnet- Aliances per a l'èxit educatiu Educació Diputació i Institut Pere Barnils Escolarització equilibrada per a la composició social dels centres escolars Junta govern local 27/03/2019 Abril de 2019 Anual prorrogable per curs acadèmic
Conveni marc d’interoperabilitat entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i l’Ajuntament Gestió administrativa Consorci d’Administració Oberta de Catalunya Tenir accés al formulari de la inexistència d’antecedents penals Ple 26/03/2015 22/10/2006 Prorrogable anualment
Conveni marc amb Diputació de Barcelona per a la gestió del Padró d'habitants Gestió administrativa Diputació de Barcelona Encomana de gestió per al programari del Padró d'Habitants Ple 22/01/2020 01/01/2020 Vigència indefinida
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Fundació Sant Tomàs Serveis Socials Fundació Sant Tomàs Col·laboració per a seguiment d'usuaris. Junta de govern local 16/06/2021 01/01/2019 31/12/2023
Conveni de col·laboració entre l'ajuntament i Creu Roja d'Osona Serveis Socials Creu Roja d'Osona Suport en tasques de banc aliments i transport usuaris Junta govern local 07/10/2020 01/04/2018 Anual, prorrogat anualment
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i AGBAR Serveis Socials AGBAR Regular la Col·laboració entre les dues parts i ajuts a famílies en situació econòmica precària i famílies amb greus dificultats econòmiques Junta de govern local 03/02/2021 16/10/2019 Durada d'un any, prorrogable anualment
Conveni interadministratiu per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials, joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les persones i de benestar social del Consell Comarcal d’Osona Serveis Socials Consell Comarcal d’Osona Conveni interadministratiu de Col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de programes en matèria de Serveis Socials, Joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos. Junta de govern local 03/03/2021 - Es podrà prorrogar fins a màxim 4 anys
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores Igualtat Alcalde de l’Ajuntament de Centelles i Degà de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes d’estudiants de la Universitat de Barcelona, a través d’entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades Junta de Govern Local, del dia 10 de novembre de 2021 11/11/2021 Aquest conveni té una durada de 4 anys. Abans de la seva finalització, se’n podrà acordar una pròrroga de fins a 4 anys o l’extinció


Darrera actualització: 31 de gener de 2024