Imprimir Ajuda'ns a millorar Ple municipal

Descripció

El ple municipal és el màxim òrgan de poder de l'Ajuntament. El ple municipal de Centelles està format per l'alcalde, tots els regidors i el secretari. Les sessions dels plens municipals són totalment públiques: qualsevol ciutadà que ho desitgi, pot assistir-hi i així conèixer de primera mà el seu funcionament i les decisions preses.

Composició

El Ple Municipal de Centelles, està format per l'alcalde, tots els regidors i el secretari.

Competències

Competències del ple atribuïdes per l’article 22 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local:
1. El Ple, integrat per tots els regidors, es presidit per l’Alcalde.
2. Corresponen, en qualsevol cas, al Ple les següents atribucions:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de Municipis i de les Entitats a que es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del Municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles Entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
c) L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.
d) L’aprovació del Reglament orgànic i de les Ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres Entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementaries dels funcionaris i el número i règim del personal eventual, tot ell en els termes del títol VII d’aquesta Llei, així como la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del disposat a l’article 99, número 4, d’aquesta Llei, i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.
j) L’exercici de les accions administratives i judicials.
k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) La alienació del patrimoni.
ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
m) Les altres que expressament li confereixin les Lleis.
3. Pertany, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Convocatòries i actes

Plens municipals 2024
22 de juliol de 2024 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta
27 de juny de 2024 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta
20 de maig de 2024 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta
13 de maig de 2024 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta
15 d'abril de 2024 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta
8 d'abril de 2024 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta
22 de març de 2024 Sessió extraordinària urgent Convocatòria, ordre del dia i acta
1 de març de 2024 Sessió extraordinària urgent Convocatòria, ordre del dia i acta
7 de febrer de 2024 Sessió extraordinària urgent Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
24 de gener de 2024 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
Plens municipals 2023
22 de novembre de 2023 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
25 d'octubre de 2023 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
27 de setembre de 2023 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
26 de juliol de 2023 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
28 de juny de 2023 Sessió extraordinària urgent Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
27 de juny de 2023 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
21 de juny de 2023 Sessió extraordinària urgent Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
17 de juny de 2023 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
14 de juny de 2023 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
23 de maig de 2023 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
2 de maig de 2023 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
19 d'abril de 2023 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
22 de març de 2023 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
6 de febrer de 2023 Sessió extraordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa
25 de gener de 2023 Sessió ordinària Convocatòria, ordre del dia i acta Nota de premsa

Darrera actualització: 17 de juliol de 2024

Calendari 2024

Relacionat